Đời sống tâm linh. Cử hành Bí tích Tình yêu
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T10
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006786
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 306
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010051
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 306
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 9
I. Sơ lược phần thứ hai của Tông huấn 9
II. Bố cục tập sách 18
CHƯƠNG I: THẦN HỌC VỀ VIỆC CỬ HÀNH THÁNH LỄ   
Mục I. Hai nguyên tắc được nêu bật trong tông huấn 22
I. Lex orundi lcx credendi 22
II. Ars celebranđi 27
Mục II. Những nguyên tắc thần học về việc cử hành  35
I. Đức Kitô là vị chú sự chính 36
II. Tác động của Hội thánh 38
Mục III. Những biểu tượng của việc cử hành 55
I. Những cử điệu thân thể  
II. Chất liệu dùng trong phụng vụ 68
III. Không gian 78
CHƯƠNG II: VIỆC CỬ HÀNH THÁNH LỄ TRẢI QUA CÁC THỜI ĐẠI  
Mục I. Thời các giáo phụ 89
I. Thời các tông đồ 91
II. Những thế kỷ của thời bách hại 93
III. Thời hoàng kim (từ năm 314 đến 604) 100
Mục II. Thời trung cổ 107
I. Đối thoại giữa Rôma và dân Francs 108
II. Cuộc phục hưng của Charlemagne (751-1014) 110
III. Thánh lễ Gothic (1014-1570) 111
Mục III. Thời cận đại 113
I. Sách lễ của đức Piô V 114
II. Từ sách lễ của đức Piô V đến Công đồng Vaticanô II 116
III. Công đồng Vaticanô II 118
IV. Sách lễ của đức Phaolô VI 119
Mục IV. Trình bày sách lễ Rôma 2002 122
I. Những văn kiện 123
II. Những bản Kinh lễ 125
CHƯƠNG III: NGHI THỨC THÁNH LỄ 129
Mục I. Những nghi thức mở đầu 135
I. Ca nhập lễ 135
II. Lời chào 137
III. Nghi thức sám hối 140
IV. Kinh “Xin Chúa thương xót” 143
V. Kinh Vinh danh 145
VI. Kinh tổng nguyện 150
Mục II: Phụng vụ Lời Chúa 153
Đoạn I: Dẫn nhập thần học và lịch sử 154
I. Thần học 155
II. Lịch sứ 156
Đoạn II. Những yếu tố của phụng vụ Lời Chúa 160
I. Các bài đọc 160
II. Thánh vịnh đáp ca 163
III. Tung hô trước khi đọc Tin mừng 163
IV. Bài giảng 165
V. Kinh Tin Kính 171
VI. Kinh nguyện phô quát 174
Mục III. Phụng vụ tạ ơn 177
Đoạn I. Chuấn bị lễ phẩm 178
I. Lịch sử 178
II. Những nghi thức hiện hành 180
Đoạn II: Kinh tạ ơn 186
I. Những yếu tố căn bản của kinh tạ ơn 187
II. Kinh Tạ ơn I (Lễ quy Rôma) 205
III. Kinh tạ ơn II 213
IV. Kinh tạ ơn III 219
V. Kinh tạ ơn IV 226
VI. Hai kinh tạ ơn giáo hoà 236
VII. Các kinh tạ ơn cho những nhu cầu khác nhau 243
Đoạn III. Nghi thức hiệp lễ 253
I. Kinh Lạy Cha 256
II. Nghi thức chúc bình an 260
III. Bẻ bánh 263
IV. Hiệp lễ 266
Mục IV. Những nghi thức kết thúc 277
I. Lời chào 277
II. Phép lành 278
III. Giải tán cộng đoàn 279
CHƯƠNG IV: CỬ HÀNH VÀ THỜ LẠY 283
I. Lưu trữ Thánh Thể 285
II. Việc trưng bày Mình Thánh Chúa 289
III. Việc rước kiệu 292
IV. Đại hội Thánh Thể 293
Kết luận 294
KẾT LUẬN 295
I. Linh đạo Thánh Thể 296
II. Loan truyền (martyria) và phục vụ (diakonia) 302
Sách tham khảo 305