Théologie du Judéo - Christianisme
Tác giả: Jean Daníelou, S.J
Ký hiệu tác giả: DA-J
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011500
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1957
Khổ sách: 21
Số trang: 457
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích