Đời sống tâm linh. Những hình thức tu trì Kitô giáo
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T6
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001286
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 395
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010055
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 395
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 7
Nhập đề 13
I. Bố cục 14
II. Từ ngữ 16
Chương Một: NHỮNG HÌNH THỨC SƠ KHỞI 21
Mục 1: Đời tu trì trước Kitô giáo 22
I. HÌnh thức tu trì trong Cựu ước 22
II. Hình thức tu trì ở Palestina: nhóm Esseni 24
III. Hình thức tu trì bên Ai cập 25
Mục 2: Tân ước với đời tu trì 26
I. Vẫn nạn 26
II. Mẫu gương 29
Mục 3: Các nhà khổ hạnh 31
Mục 4: Hàng ngũ trinh nữ 33
I. Hàng ngũ trinh nữ 34
II. Các góa phụ 35
Chương Hai: NHỮNG CHẶNG KHỞI ĐẦU CỦA ĐỜI ĐAN TU 39
Mục I: Lịch sử đời đan tu bên Đông phương 41
I. Nếp sống sa mạc 41
II. Đời sống cộng đoàn 43
III. Giáo hội với đời sống đan tu 46
Mục II: Lịch sử đời đan tu bên Tây phương 48
I. Các đan viện giáo sĩ 48
II. Đan tu "sa mạc" 49
III. Đời sống tu trì ở miền Bắc Âu 50
Chương Ba: LÝ TƯỞNG ĐỜI ĐAN TU 53
Mục I: Văn học đời đan tu 53
I. Nguồn tư liệu 54
II. Lý tưởng đời tu 56
Mục II: Những bản luật cổ điển 61
I. Luật thánh Pacomio 61
II. Luật thánh Basilio 62
III. Luật thánh Âu tinh 63
IV. Luật thánh Biển Đức 65
Chương Bốn: SỰ TIẾN TRIỂN ĐỜI ĐAN TU 69
Mục I: Liên hiệp đan viện 70
I. Cuộc cải tổ Cluny 70
II. Cuộc cải tổ Citeaux 72
III. Thời Trung cổ và cận đại 72
IV. Hiện tình các Dòng đan tu 73
Mục 2: Lưu luyến đời ẩn sĩ 74
I. Những dòng tu "bán ẩn sĩ" thời Trung cổ 75
II. Đời sống ẩn tu trong giáo luật hiện hành 76
Kết luận 77
Chương Năm: CÁC TĂNG SĨ 83
Mục 1: Lịch sử các giáo sĩ tu trì 86
I: Luật thánh Chrodegang 86
II: Các cuộc cải tổ vào thế kỷ XI 88
Mục 2: Mối tương quan giữa ơn gọi giáo sĩ và ơn gọi tu trì 90
I: Các tu sĩ trở thành giáo sĩ 90
II: Các giáo sĩ trở thành tu sĩ 91
III: Linh đạo 92
Chương Sáu: NHỮNG DÒNG HÀNH KHẤT 95
Mục 1: Nguồn gốc 100
I. Dòng giảng thuyết 100
II. Dòng Hèn mọn 101
III. Dòng Cát minh 103
IV. Dòng thánh Âu tinh\ 105
V. Các Dòng hành khất đợt hai 105
Mục 2: Thần học đời tu 106
I. Nếp sống dòng hành khất 106
II. Thần học về hàng ngũ trọn lành 109
Mục 3: Những bước thăng trầm 112
I. Dòng Ba 112
II. Cải tổ và chia rẽ 116
Chương Bảy: CÁC NỮ ĐAN SĨ 121
Mục 1: Thời các giáo phụ 122
Mục 2: Thời Trung cổ và Cận đại 124
I. Thời Trung đại 124
II. Thời cận đại 129
Mục 3: Ý nghĩa đời tu "kín" 130
I. Từ ngữ 130
II. Kỷ luật dòng kín 132
III. Ý nghiã thần học 133
Chương Tám: CÁC GIÁO SĨ KỶ LUẬT 137
I. Từ ngữ 137
II. Bối cảnh 138
Mục 1: Lịch sử 139
I. Khởi đầu 140
II. Phát triển 141
III. Sau công đồng Trento 142
Mục 2: Linh đạo 143
I. Cách tổ chức 143
II. Đời sống tâm linh 144
Chương Chín: CÁC TU ĐOÀN 147
Mục 1: Lịch sử 148
I. Các tu đoàn trọn lành 148
II. Các tu đoàn thừa sai 151
Mục 2: Linh đạo 152
I. Ý nghĩa sự cam kết tu trì 153
II. Linh đạo các linh mục 154
III. Hội thừa sai 155
Chương Mười: CÁC HỘI DÒNG 157
Mục 1: Các hội dòng nam 160
I. Khởi đầu 160
II. Thế kỷ XIX 161
Mục 2: Các hội dòng nữ 164
I. Thời cấm cách 164
II. Thời nhắm mắt làm ngơ 166
III. Thời phát triển 167
Mục 3: Đặc trưng 169
I. Thể chế 169
II. Linh đạo 172
CHƯƠNG MƯỜI MỘT: CÁC TU HỘI ĐỜI 175
Mục: Lịch sử 176
Mục: Đặc trưng 179
PHẦN THỨ HAI: THẦN HỌC VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN  
CHƯƠNG MƯỜI HAI: VĂN KIỆN GIÁO HỘI TỪ VATICANÔ II 189
MụcI: Công đồng Vaticanô II 190
I. Hiến chế tín lý về Hội thánh 192
II. Sắc lệnh về canh tân và thích nghi đời tu 193
III. Giai đoạn hậu công đồng 194
Mục II: Thượng hội đồng Giám mục về đời sống thánh hiến 197
I. Lịch sử 197
II. Tông huấn Vita consecrata 198
III. Nhận xét 201
Mục III: Lý tưởng then chốt 207
I. Sequala Christi 207
III. Charisma 225
CHƯƠNG MƯỜI BA: NHỮNG YẾU TỐ CỐT YẾU CỦA ĐỜI TU 237
Mục I: Khái niệm về các lời khuyên Phúc âm 238
I. Khái niệm 238
II. Ý nghĩa 243
III. Vài nhận xét 251
Mục II: Khiết tịnh 255
II. Ý nghĩa 256
III. Kinh thánh 261
IV: Thực hành 271
Mục III: Nghèo khó 276
I. Ý nghĩa 276
II. Kinh thánh 283
III. Giá trị 286
IV. Thực hành 288
Mục IV: Vâng phục 291
I. Khái niệm 291
II. Kinh thánh 297
III. Thần học 300
IV. Thực hành 303
Mục V: Tình huynh đệ 304
I. Khái niệm 305
II. Thần học 315
CHƯƠNG MƯỜI BỐN: LINH ĐẠO ĐỜI TU 321
Mục I: Từ khổ chế đến chiệm niệm 328
I. Khổ chế 329
II. Cầu nguyện 338
Mục II: Từ chiêm niệm đến hoạt động 346
I. Chiệm niệm 347
II. Chiêm niệm và hoạt động 349
III. Hoạt động tông đồ 354
Kết luận 361
I. Khía cạnh lịch sử 361
II. Khía cạnh tâm linh 365
Chú thích từ ngữ 368
Thư tịch 371
Phụ lục: Tự vấn lương tâm 379