Đời sống tâm linh. Thần học Đức tin
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T11
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006787
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 306
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010050
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 306
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 5
Nhập đề 9
Phần thứ nhất: KINH THÁNH VÀ VẤN ĐỀ TIN  
Chương I: Cựu Ước 17
Mục 1: Từ ngữ và ý niệm 17
I. Từ ngữ 17
II. Ý niệm 19
Mục 2: Cuộc sống Đức tin của dân Chúa 22
I. Abraham 29
II. Thời Xuất hành 34
III. Đức tin của các ngôn sứ 46
IV. Niềm tin hướng đến tương lai 56
Chương II: Tân Ước 65
Mục 1: Từ ngữ và ý niệm 66
I. Từ ngữ 66
II. Khái niệm 67
Mục 2: Những bản văn về Đức tin trong Tân Ước 72
I. Tin mừng nhất lãm 73
II. Công vụ Tông đồ 98
III. Các thư thánh Phaolô 102
IV. Tin mừng Gioan 130
Kết luận phần thứ nhất 149
I. Tin và không tin 150
II. Đức tin của Đức Giêsu 153
III. Đức tin của Mẹ Maria 155
Phần thứ hai: THẦN HỌC VỀ ĐỨC TIN TRONG LỊCH SỬ CỨU ĐỘ  
Chương III: Sự tiến triển đạo lý đức tin 165
Mục I: HỘI THÁNH NGUYÊN THỦY 166
I. Những hoàn cảnh 166
II. Những mẫu thức đức tin 170
Mục II: THỜI CÁC GIÁO PHỤ: CÁC TÍN BIỂU 172
I. Khái niệm 172
II. Phân loại 173
III.Các tín biểu đạo lý 178
Mục III: TIN VÀ TÍN ĐIỀU 181
I. Khái niệm 181
II. Sự tiến triển đạo lý 184
Chương IV: Những suy tư về bản tính đức tin 189
Mục I: THỜI CÁC GIÁO PHỤ 190
I. Đức tin và văn hóa 191
II. Thánh Augustinô 191
Mục II: THỜI TRUNG CỔ 195
I. Lý trí hỗ trợ cho đức tin: thánh Anselmô 195
II. Ân sủng  không phá hủy tự nhiên: thánh Tôma Aquinô 196
III. Lý trí tách rời khỏi đức tin: thuyết duy danh 199
Mục III: THỜI CẬN ĐẠI 201
Mục IV: CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II 206
I. Công đồng Vaticanô II 208
II. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo 210
Mục V: NHỮNG QUAN ĐIỂM THẦN HỌC VỀ ĐỨC TIN TỪ SAU CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II 216
1/ Chấp nhận những công thức đạo lý 217
2/ Ánh sáng siêu việt 218
3/ Tín thác cậy trông 218
4/ Cảm nghiệm tâm linh 219
5/ Vâng phục 219
6/ Hành động 220
7/ Tương qun liên bản vị 220
Phần thứ ba: SUY TƯ THẦN HỌC VỀ ĐỨC TIN  
Chương V: Bản chất Đức tin 225
Mục I: TRONG THÁNH LINH 226
A. Hồng ân đức tin 227
B. Tác động của Thánh Linh 229
C. Ân sủng và tự do 231
D. Đức tin và tín ngưỡng 233
Mục II: VỚI ĐỨC KITÔ 234
I. Christus solus 235
A. Đức tin và lý trí 237
B. Đức tin và ý chí 242
II. Christus caput Ecclesiae 246
A. Hội thánh thông truyền đức tin 247
B. Hội thánh tuyên xưng đức tin 251
Mục III: ĐẾN CHÚA CHA 255
I. Tin như “hành vi” và như “nhân đức” 256
II. Tin là một nhân đức hướng về Chúa 257
III. Đức tin và ơn cứu rỗi 260
Chương VI: Những thăng trầm của Đức tin 263
Mục I. ĐỨC TIN TRƯỜNG THÀNH 264
I. Sự tăng trưởng Đức tin dựa theo thần học cổ điển 265
II. Những chặng đường tiến triển Đức tin dựa theo tâm lý học 268
III. Thanh luyện Đức tin qua đêm tối 273
Mục II. THỰC HÀNH ĐỨC TIN 282
I. Những nghĩa vụ kèm theo việc thực hành đức tin 282
II. Những tội trái nghịch đức tin 286
III. Não trạng văn hóa thời tin 291
Kết luận 299
Thư tịch 305
1. Từ điển 305
2. Sách 306