Đời sống tâm linh. Dẫn nhập vào các khoa học Tôn giáo
Tác giả: Phan Tấn Thành
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 230.002 - Tổng hợp về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001287
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 328
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010059
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 328
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập môn 1
PHẦN I: SỰ TIẾN TRIỂN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG TÂM LINH 15
CHƯƠNG I: KHÍA CẠNH TRIẾT HỌC VÀ THẦN HỌC TÔN GIÁO 17
Mục 1: Tôn giáo theo các nhà tư tưởng Hy lạp cổ điển 18
Mục 2. Thần học Kitô giáo với các tôn giáo 22
Mục 3. Các triết gia cận đại đối với tôn giáo 28
Mục 4. Từ triết học duy lý đến triết học thực nghiệm 32
CHƯƠNG II. LỊCH SỬ ĐỊA LÝ VÀ CÁC TÔN GIÁO 39
CHƯƠNG III: DÂN TỘC HỌC ĐI TÌM TÔN GIÁO NGUYÊN THUỶ  51
Mục 1. Từ vô thần đến độc thần 53
Mục 2. Đạo Thiên Chúa nguyên thủy 61
Mục 3. Phê bình 65
CHƯƠNG IV: TÂM LÝ HỌC VÀ TÔN GIÁO 71
Mục 1. Tâm lý học với tôn giáo 71
Mục 2. Tâm phân học với tôn giáo 77
CHƯƠNG V: XÃ HỘI HỌC VỚI TÔN GIÁO 87
Mục 1. Phê bình tôn giáo 89
Mục 2. Xã hội học về tôn giáo 92
CHƯƠNG VI: HIỆN TƯỢNG LUẬN TÔN GIÁO 99
Kết luận: Những lối tiếp cận khác nhau để nghiên cứu đời sống tâm linh 111
PHẦN II: NHỮNG BIỂU TƯỢNG CỦA ĐỜI SỐNG TÂM LINH  121
CHƯƠNG VII: NGUỒN GỐC CẢM NGHIỆM TÂM LINH 123
CHƯƠNG VIII: NHỮNG LỐI HÌNH DUNG THỰC TẠI HUYỀN NHIỆM  135
Mục 1. Đối tượng của tôn giáo (hay tín ngưỡng) 136
Mục 2. Đấng Tối cao nơi tôn giáo sơ khai 141
Mục 3. Tôn giáo đa thần 144
Mục 4. Tôn giáo lưỡng thần 147
Mục 5. Tôn giáo nhất nguyên và phiếm thần 150
Mục 6. Tôn giáo nhất thần và độc thần 152
Mục 7. Phật giáo: tôn giáo vô thần? 158
CHƯƠNG IX: CẢM NGHIỆM THỰC TẠI HUYỀN NHIỆM 167
Mục 1. Hiện tượng thiên nhiên 168
Mục 2. Các sinh vật: thảo mộc, động vật 178
CHƯƠNG X: NGÔN NGỮ DIỄN TẢ CẢM NGHIỆM TÂM LINH 185
Mục 1. Thần thoại 186
Mục 2. Lời cầu 195
CHƯƠNG XI: BIỂU LỘ CẢM NGHIỆM TÂM LINH QUA HÀNH ĐỘNG 203
Mục 1. Các lễ nghi 204
Mục 2. Lễ tiết 216
Mục 3. Linh địa 221
Mục 4. Ảnh tượng 226
CHƯƠNG XII: TỪ TÍN NGƯỠNG ĐẾN TÔN GIÁO 231
CHƯƠNG XIII: GIÁO LÝ CÁC TÔN GIÁO 251
Mục 1. Nguồn gốc giáo lý 252
Mục 2. Ý nghĩa đời người  
Mục 3. Luân lý đạo đức 275
Mục 4. Xuất thế và Nhập thế 292
Mục 5. Cánh chung 303
Kết luận 318