Trò hề ở Rôma
Nguyên tác: Clowning in Rome
Tác giả: Henri J. M. Nouwen
Ký hiệu tác giả: NO-H
Dịch giả: Giuse Nguyễn Anh Khoa, OP
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011048
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 150
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011062
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 150
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa cho lần tái bản thứ I 1
Dẫn nhập 17
Chương I: Cô tịch và đời sống cộng đoàn 23
Dẫn nhập 24
Cô tịch và thân tình 27
Cô tịch và quan tâm 35
Cô tịch và cầu  nguyện 44
Kết luận 54
Chương II: Độc thân khiết tịnh và nơi thiêng thánh 57
Dẫn nhập 58
Trong một thế giới mà đời sống độc thân được lựa chon 60
Chứng nhân 67
Bậc sống 76
Kết luận 83
Chương III: Cầu nguyện và trầm tưởng 87
Dẫn nhập 88
Suy tưởng miên man 93
Cầu nguyện liên lỉ 99
Kỷ luật 107
Kết luận 117
Chương IV: Chiêm niệm và sứ vụ 119
Dẫn nhập 120
Đời sống chiêm niệm 122
Cầu nguyện chiêm niệm 139
Kết luận 145