Trường cầu nguyện của mọi Kitô hữu
Nguyên tác: The School of prayer, An Introduction to the Divine Ofice for All Christians
Tác giả: John Brook
Ký hiệu tác giả: BR-J
Dịch giả: Học Viện Đa Minh
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010751
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 24
Số trang: 516
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010769
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 24
Số trang: 516
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
PHẦN 1: TỔNG QUÁT VỀ KINH THẦN VỤ 9
Chương I:  Học cầu nguyện 11
Chương II: Kinh Thần vụ, kinh nguyện của dân Thiên Chúa 21
Chương III:  Kinh Sáng và kinh Chiều 29
Chương IV: Kinh Tối 42
Chương V: Phần riêng cáC mùa và phần riêng các thánh 45
Chương VI: Kinh Trưa và kinh Sách 48
Chương VII: Học Thánh vịnh để cầu nguyện 50
Chương VIII: Các Thánh vịnh: Lời kinh của Israen và của Hội thánh 64
Chương IX: Đức Kitô trong các Thánh vịnh 88
Chương X: Các hồng ân của kinh Thần vụ 103
Phụ lục. Một số từ ngữ 120
PHẦN 2: CHÚ GIẢI THÁNH VỊNH VÀ THÁNH CA 125
Chương I: Dẫn nhập 127
Chương II: Chú giải ca vịnh tuần 1 143
Chương III: Chú giải ca vịnh tuần 2 265
Chương IV: Chú giải ca vịnh tuần 3 368
Chương V: Chú giải ca vịnh tuần 4 441
Chương VI: Chú giải ca vịnh kinh Tối 502
Xuất xứ Thánh vịnh và Thánh ca 514