Khoảnh khắc của Chúa Kitô
Phụ đề: Học để biết suy niệm
Nguyên tác: Moment of Christ
Tác giả: John Main, OSB
Ký hiệu tác giả: MA-J
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001737
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 247
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 9
Lời nói đầu 15
Phương cách của "Thần chú" 21
Hãy bỏ những chia trí ra đằng sau 28
Tiếng gọi tới sự viên mãn của đời sống 35
Sự khuếch trương vô hạn của tình yêu 43
Kỷ luật và tự do 49
Sự hiệp thông trong thinh lặng 55
Bình an của Đức Ki tô 63
Cam kết để giản dị 69
Con đường tự do 77
Bên kia ảo ảnh 84
Chúng ta có ý nghĩa đối với Thiên Chúa 91
Thực tại đó là tình yêu 96
Đền thờ tâm hồn của bạn 103
Đâm rễ vào trung tâm 110
Đụng chạm tấm kính 116
Con đường tới đời đời 123
Sự vô tội nguyên thủy 127
Sự đơn giản là chuyên tâm 134
Bên kia kỹ thuật 140
Sự chết 147
Sự chết và Phục sinh 151
Tinh thần mùa chay 157
Ý nghĩa của thinh lặng 163
Nguồn mạch sự sống 168
Thực tại đức tin 175
Hãy lắng nghe lời của thư Do thái 181
Sự toàn vẹn của Thiên Chúa 183
Chính Hữu Thể của bạn 189
Khoảng không gian để hiện hữu 199
Điểm trung tâm 206
Niềm vui đơn sơ sự thật 213
Ánh sáng của Đức Ki tô 219
Bên trong Đức Ki tô 225
Giải thoát để trở thành sự thật 231
Sự chính xác của hy sinh 239
Suy niệm như thế nào? 244
Cộng đồng thế giới với việc suy niêm ki tô giáo 245