Cầu nguyện
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: Giuse Phan Văn Phi, O.Cist
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010693
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 396
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010724
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 396
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt   
Một vài cảm nhận của các độc giả  
Lời ngỏ  
Nhập đề  
Chương 1: Lời cầu nguyện Kitô Giáo 21
Chương 2: Lịch sử cầu nguyện 29
Chương 3: Giao ước của Thiên Chúa đối với nhân loại. 37
Chương 4: Tổ phụ Giacóp (St 32)  
Chương 5: Ông Môsê, con người cầu nguyện 55
Chương 6: Ngôn sứ Êlia 65
Chương 7: Thánh vịnh, một cuốn sách cầu nguyện 75
Chương 8: Kinh Thánh như một thư viện 85
Chương 9: Những “ốc đảo” tinh thần, 89
Chương 10: Việc suy niệm 93
Chương 11: Nghệ thuật và việc cầu nguyện 99
Chương 12: Lạy Chúa, xin trỗi dậy, cứu lấy con, Tv 3 103
Chương 13: Lạy Chúa con thờ, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Tv 22
111
Chương 14: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, Tv 23 121
Chương 15: Niềm vui và hy vọng đặt nơi Chúa, Tv 126 131
Chương 16: Bài đại halleluia, Tv136 143
Chương 17: Bài ngợi ca vĩ đại về luật Chúa, Tv 119 153
Chương 18: Đấng Mêsia là Vua và là Thượng Tế, Tv 110  161
Chương 19: Đức Giêsu và việc cầu nguyện 173
Chương 20: "Viên ngọc quý” trong Thánh thi vui mừng 181
Chương 21: Lời cầu nguyện chữa lành của Đức Giêsu 189
Chương 22: Vai trò cầu nguyện trong đời sống Thánh Gia Nadarét 197
Chương 23: Lời cầu nguyện trong bữa tiệc ly 207
Chương 24: Lời cầu nguyện “tư tế’ của Đức Giêsu 215
Chương 25: Lời cầu nguyện của Đức Giêsu trong vườn cây dầu 223
Chương 26: Lời cầu nguyện của Đức Giêsu với Chúa Cha 231
Chương 27: Lời cầu nguyện của Đức Giêsu trên thập giá 239
Chương 28: Thinh lặng 247
Chương 29: Cầu nguyện với sự hiện diện của Mẹ Maria  
Chương 30: Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi 265
Chương 31: Đức ái 273
Chương 32: Thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi 283
Chưong 33: Thánh Phêrô 289
Chương 34: Thánh Phaolô 297
Chương 35: Lời cầu nguyện “Abba! Cha ơi!” 305
Chương 36: Lời thưa "amen”...: 313
Chương 37: Sự yếu đuối, việc chiêm niệm, và sức mạnh của lời cầu nguyện (2Cr 12,1-10) 319
Chương 38: Lời cầu nguyện chúc tụng 329
Chương 39: Hãy vui luôn trong Chúa 339
Chương 40: Lời cầu nguyện của thánh Anphongsô 349
Chương 41: Cầu nguyện theo thánh Đaminh 355
Chương 42: Lời cầu nguyện trong sách Khải Huyền phần thứ nhất (Kh 1,4-3,22) 361
Chương 43: Lời cầu nguyện trong sách Khải Huyền phần thứ hai (Kh 4,1-22,21) 371
Chương 44: Phụng vụ, trường học cầu nguyện, chính Chúa dạy chúng ta cầu nguyện 379
Chương 45: Giáo hội hữu hình 389