Vấn đề cầu nguyện
Phụ đề: Cầu nguyện
Tác giả: Lm. Fx. Nguyễn Hữu Tấn
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008069
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 125
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009934
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 125
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời cầu nguyện 7
Chương I: Cầu nguyện là cần thiết 15
Bài đọc dẫn nhập 17
Điều I: Lý do tự nhiên 19
I. Cá với nước 19
II. Người và hô hấp 19
Điều II: Lý do siêu nhiên 21
I. Lệnh truyền của Chúa Kitô 21
II. Dựa vào huấn giáo của các Thánh Tông đồ 22
III. Suy niệm của thánh nhiên 23
Chương II: Cầu nguyện là gì? 29
Bài đọc dẫn nhập 31
Điều I: Một vài ý niệm lệch lạc 34
I. Cầu nguyện bị đóng khung trong thời gian và không gian 34
II. Nói dài dòng 34
III. Trốn trách nhiệm 35
IV. Đọc kinh lếu láo, vô ý thức 35
V. Độc thoại  35
VI. Tác động để xin xỏ mà thôi 36
Điều II: Ý niệm chính xác của cầu nguyện 37
I. Một ít định nghĩa của các thánh nhân 37
II. Định nghĩa tổng hợp 39
Điều III: Năm tác động cơ bản của cầu nguyện 41
I. Tôn thờ và ca ngợi 41
II. Cảm tạ 42
III. Tạ tội 44
IV. Nhận mệnh lệnh 45
V. Xin ơn và chuyển cầu 50
Chương III: Cầu nguyện chia làm ba dạng thức 51
Bài đọc dẫn nhập 53
Điều I: Khẩu nguyện 54
I. Khẩu nguyện là gì? 54
II. Khẩu nguyện có đặc tính gì? 54
III. Khẩu nguyện có cần thiết không? 54
Điều II: Suy niệm hay tâm nguyện 56
I. Suy niệm hay tâm nguyện là gì? 56
II. Tâm nguyện có mấy bậc và mỗi bậc có bao nhiêu cấp 56
Điều III: Chiêm niệm 57
I. Chiêm niệm là gì? 57
II. Có mấy thứ chiêm niệm? 58
Chương IV: Cầu nguyện đẹp lòng Chúa phải có những điều kiện nào? 59
Bài đọc dẫn nhập 61
Điều I: Phải cầu nguyện nhân danh Chúa Kitô 63
I. Huấn lệnh của Đức Kitô 63
II. Lý do chứng minh Đức Kitô là trung gian 65
Điều II: Cầu nguyện phải chuyên tâm chú ý 66
I. Chuyên tâm chú ý là gì? 66
II. Nguyên nhân chia trí 67
III. Phương pháp rèn luyện 68
Điều III: Cầu nguyện phải khiêm nhường 69
I. Huấn lệnh của Thiên Chúa 69
II. Thánh tích 70
Điều IV: Cầu nguyện phải có lòng tín thác 72
I. Huấn lệnh 72
II. Lý do khiến ta tín thác 73
Điều V: Cầu nguyện phải bền đỗ 74
I. Giáo huấn 74
II. Dụ ngôn 75
Chương V: Lời kinh của Chúa “Kinh lạy Cha” 77
Bài đọc dẫn nhập 79
Điều I: Bản dịch chính quy 81
Điều II: Xét về nguồn gốc 81
Điều III: Xét về vị trí 82
Điều IV: Giải nghĩa 83
Tiết I: Lạy cha chúng con ở trên trời 83
Tiết II: Bảy lời cầu xin 85
Mục 1: Ba lời cầu hướng chúng ta về Thiên Chúa 85
Mục 2: Bốn lời cầu cho nhu cầu chúng ta 87
Chương VI: Vai trò của Chúa Thánh Thần trong công tác cầu nguyện 91
Bài đọc dẫn nhập 93
I. Đối với Chúa Kitô 96
II. Đối với Hội thánh 96
III. Đối với các thánh 97
IV. Đối với Kitô hữu 98
Phụ lục I: Một cách thế gặp gỡ Chúa 101
Phụ lục II: Cầu nguyện hôm nay 109
Sách tham khảo 123