Thiền với vấn đề cầu nguyện và hội nhập văn hóa
Tác giả: Đ.V.T
Ký hiệu tác giả: DVT
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003929
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 179
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
MẤY ĐIỀU BÊN LỀ 9
1. Kinh nghiệm về thiền 9
2. Thiền viện Trúc Lâm 11
3. Thiền Tông 14
4. Thiền và tọa thiền 23
PHẦN I: MẤY THỰC HÀNH THIỀN 27
1. Tọa thiền và phép thở 27
2. Quán và niệm 37
3. Gậy thiền 64
4. Lạy Hồng danh sám hối 68
5. Thọ trai 75
6. Vấn đề ăn sáng và tối, thời điểm thọ trai 82
PHẦN II: NHỮNG CẢM TƯỞNG VÀ NHẬN XÉT 89
1. Một thành công rực rỡ 89
2. Ích lợi của khóa thiền 91
3. Phương pháp thiền giúp đỡ việc cầu nguyện 94
4. Vấn đề văn hóa và tâm thức Việt Nam 96
5. Các tôn giáo và sự cứu độ 115
Kết luận 119
Phụ lục 125
Các chú thích 173
Mục lục 179