Cầu nguyện và tính tình
Phụ đề: Những cách cầu nguyện khác nhau cho những cá tính khác nhau
Tác giả: Chester P. Michael, Marie Christian Norrisey
Ký hiệu tác giả: MI-C
Dịch giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Định, CS
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010037
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Li mở
Chương I: Một cái nhìn chung: Lịch sử và sự phát triển về lý thuyết của tính tình
- Bốn cặp ưu tiên
- Lý thuyết về chức năng đối lại với lý thuyết về tính tình
- Tính tình trong tương quan vói cầu nguyện và linh đạo
- Những sự thay đổi tính tình và phương pháp cầu nguyện
Chương II: Tính tình đã ảnh hưởng đến linh đạo Ki-tô giáo như thế nào
- Linh đạo Chúa Ba Ngôi và sự sùng kính Mẹ Maria
- Linh đạo của các Đan sĩ sa mạc
- Lectio Divina, Linh đạo của thánh Benedicto
- Linh đạo và cầu nguyện theo thánh Augustỉno
- Linh đạo và cầu nguyện theo thánh Phanxico
- Linh đạo và cầu nguyện theo thánhThomas
Sự tôn sùng mới
- Linh đạo và cầu nguyện theo thánh Ignatio
- Linh đạo và theo thánh Teresa Avila
Chương III: Lectio Divina: Cách cầu nguyện của thánh Benedicto
- Đọc sách thánh
- Suy niệm
- Cầu nguyện
- Chiêm niệm
- Hướng dẫn cách sử dùng Lectio Divina
- Mười hủi cầu nguyện đề nghị theo Lectio Divina  
Chương IV: Linh đạo và cầu nguyện theo Ignatio: họp với người linh tình SJ (Phán đoán -Cảm giác)
- Đặc tính của tính tình SJ. 
- Linh đạo Ignatio
- Cầu nguyện Ignatio
- Những vấn đề trong việc sử dụng cách cầu nguyện Ignatio
- Năm bài đề nghị theo cách Ignatio
Chương V: Linh đạo và cầu nguyện theo thánh Augustino: Hợp với người tính tình NF (Trực giác- Cảm xúc)
- Đặc tính của tính tình NF I ,inh đạo cho người NF
- Cầu nguyện Augustino
- Năm bài đề nghị theo cách Augustino.
Chương VI: Linh đạo và cầu nguyện theo thánh Phanxico: Hợp với người tính tình SP (Cảm nhận-Cảm giác)
- Đặc tính của tính tình SP
- Linh đạo Phanxico
- Đời sống cầu nguyện của người SP
- Năm bài đề nghị theo cách Phanxico.
Chương VII: Linh đạo và cầu nguyện theo thánh Thomas:
- Hợp với người tính tình NT (Trực giác - Suy tưởng)
- Đặc tình của tính tình NT 
- Linh đạo Thomas
- Cầu nguyện Thomas
- Vị trí của cách cầu nguyện Thomas trong thế giới ngày nay.
- Năm bài đề nghị theo cách Thomas.
Chương VIII: Sử dụng bóng đen và chức năng ẩn trong cầu nguyện.
- Chiều kích siêu việt của chức năng ẩn
- Tác động chiều kích siêu việt của chức năng Cảm giác
- Tác động chiều kích siêu việt của chức năng Trực giác
 - Tác động chiều kích siêu việt của chức năng suy tưởng
- Tác động chiều kích siêu việt của chức năng Cảm xúc
Chương IX: Tính tình và Phụng vụ những biểu tượng của Thánh Lễ
Những biểu tượng của Thánh lễ
- Chức năng Suy Tưởng và Lời Thiên Chúa
- Chức năng Cảm giác và Thập giá
- Chức năng Trực giác và Bàn tiệc Thánh thế .
- Kết Luận
Lời kết
Phụ Lục I: Khám phá cá tính của bạn Phụ Lục II:
- Những gợi ý cầu nguyện cho mười sáu loại cá tính.
 Những gợi ý cho những cá tính có chung những chức năng Chủ, Phụ, Ba và Ẩn
Phụ Lục III: Bảng giải thích thuật ngữ