Vấn đề cầu nguyện
Phụ đề: Chiêm niệm thiên phú
Tác giả: Lm. Fx. Nguyễn Hữu Tấn
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008082
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 154
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009937
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 154
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời cầu nguyện 7
 CHƯƠNG I: HAI CUỘC TRANH LUẬN THỤ ĐỘNG 17
Điều I: Nhìn tổng quát 17
1. Bản chất 17
2. Mục đích 18
3. Phân loại 19
4. Thái độ phải có của người được thanh luyện 20
Điều II: Đêm giác quan và đêm tinh thần 24
Tiết 1: Đêm giác quan 25
1. Định nghĩa 26
2. Đối tượng 28
3. Hoa quả 29
4. Nhiệm vụ của linh hướng 30
Tiết 2: Đêm tinh thần 32
1. Định nghĩa  32
2. Đối tượng 33
3. Hoa quả 38
4. Nhiệm vụ của vị linh hướng 42
CHƯƠNG II: CHIÊM NIỆM THIÊN PHÚ 47
Mục I: Bản chất của chiêm niệm thiên phú 47
Điều I: Một vài tiết mang tính dẫn nhập 48
Tiết 1: Giải thích một số từ đồng nghĩa 48
Tiết 2: Về ơn gọi, về sự ao ước và dấu hiệu báo trước của chiêm niệm thiên phú 49
Điều II: Bản chất của chiêm niệm thiên phú 53
Tiết 1: Định nghĩa 53
Tiết 2: Chú thích 54
Mục II: Các cấp chiêm niệm thiên phú 59
Điều I: Một vài tiết mang tính dẫn nhập 59
Tiết 1: Chiêm niệm thiên phú có bao nhiêu cấp bậc 59
Tiết 2: Bảng tóm tắt sinh hoạt của quan năng thể lý và tài năng linh hồn của người hưởng ơn chiêm niệm thiên phú 62
Tiết 3: Bảng sơ đồ vị trí của hai đêm giác quan và tinh thần; vị trí cuộc đính hôn thiêng liêng và hôn phối thiêng liêng 63
Điều II: Các cấp chiêm niệm thiên phú 64
Tiết 1: Cấp 1 – Tâm nguyện an tĩnh 65
Tiết 2: Cấp 2 – Nhiệm hiệp toàn hảo 67
Tiết 3: Cấp 3 – Nhiệm hiệp xuất thần 68
Tiết 4: Cấp 4 – Nhiệm hiệp siêu biến 76
CHƯƠNG III: HIỆN TƯỢNG THẦN BÍ PHI THƯỜNG DO THIÊN CHÚA 81
Mục I: Diễn tả các hiện tượng 83
Điều I: Hiện tượng trí năng 83
Tiết 1: Mạc khải tư 83
A. Thị kiến 85
B. Siêu ngôn 90
C. Thần xúc (Touches divines) 94
Tiết 2: Ơn đoàn sủng 95
Điều 2: Hiện tượng tâm sinh lý 98
Tiết 1: Xuất thần 98
Tiết 2: Khinh hố (Lévitation)  99
Tiết 3: Phát quang (Rayonnement) 102
Tiết 4: Phát hương (Odeur mystique) 103
Tiết 5: Kiêng ăn và không ngủ lâu ngày 104
Tiết 6: Ấn thương 106
Mục II: Kiểm nhận tính chân giả của hiện tượng 111
Điều I: Quy tắc kiểm nhận hiện tượng trí năng 111
I. Người được mạc khải  112
II. Những điều mạc khải 113
III. Hoa quả của đôi bên 114
IV. Điều thực hư 116
Điều II: Quy tắc kiểm nhận hiện tượng tâm sinh lý 118
I. Người có các hiện tượng đó 118
II. Hiện tượng phát sinh 120
III. Hoa quả của đôi bên 121
Điều III: Quy tắc chấp hành 122
I. Quy tắc mà vị linh hướng phải tuân giữ 122
II. Quy tắc phải chấp hành của người thụ hướng 125
CHƯƠNG IV: HIỆN TƯỢNG PHI THƯỜNG DO MA QUỶ 131
I. Quỷ ám (obsesion) 132
II. Quỷ nhập (Possession) 134
Kết luận 141
Phụ bản I 142
Phụ bản II 146