Ơn gọi và sự đáp trả của con người
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Đỗ Hoàng
Ký hiệu tác giả: ĐO-H
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010405
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 177
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010406
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 177
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010407
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 177
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010433
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 177
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010434
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 177
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010435
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 177
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NÓI ĐẦU 7
CHƯƠNG MỘT: ƠN GỌI LÀM NGƯỜI, TIẾNG NÓI CỦA LƯƠNG TÂM 15
1- Con người khát khao Thiên Chúa 15
a. Từ trong thẳm sâu tâm hồn, con người khát khao Thiên Chúa 15
b. Con người không ngừng kiếm tìm Thiên Chúa 21
c. "Thiên Chúa đã sáng tạo mọi sự cho con người còn con người được sáng tạo để phụng sự, yêu mến Thiên Chúa và dâng lên Người tất cả thụ tạo" 27
2. Tiếng nói của lương tâm 34
a. Lương tâm là gì? Lương giúp chúng ta như thế nào khi hành động? 34
b. Lương tâm con người có thể bị lầm lẫn và người ta có thể trai lỳ trong sự lầm lẫn 38
c. Con người cần phải có lề luật của Thiên Chúa để lương tâm được hướng dẫn 40
3.  Ơn gọi làm người 44
a. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa  
b. Hậu quả của tội nguyên tổ 49
c. Con người có khả năng nhận biết và đón nhận Thiên Chúa 59
Chương II: ƠN GỌI TRONG KINH THÁNH 65
I. MỘT SỐ ƠN GỌI TRONG CỰU ƯỚC 65
1.  Ơn gọi của ông Ápraham 65
a. Thiên Chúa gọi ông Ápram 65
b. Sứ mạng của ông Abraham 66
c.  Sự đáp trả của ông Ápraham 68
2.  Ơn gọi của Môsê (Xh 3,10) 70
a. Ông Môsê được gọi trong hoàn cảnh nào? 70
b.  Sứ mạng của ông Môsê 72
c.  Sự đáp trả của ông Môsê 75
3. Ơn gọi của ngôn sứ Isaia (Is 6) 79
a.  Thiên Chúa gọi ông Isaia 79
b.  Sứ mạng của ngôn sứ Isaia 81
c.  Sự đáp trả của ngôn sứ Isaia 83
4. Ơn gọi của ngôn sứ Giêrêmia (Gr 1) 85
a.  Thiên Chúa gọi ngôn sứ Giêrêmia 85
b.  Sứ mạng của ngôn sứ Giêrêmia 87
c.  Sự đáp trả của ngôn sứ Giêrêmia 93
II. MỘT SỐ ƠN GỌI TRONG TÂN ƯỚC 95
1.  Chúa Giêsu gọi nhóm Mười Hai (Lc 6,12-16) 95
2.  Chúa Giêsu gọi người thanh niên giàu có (Mt 19,16-22) 101
3.  Chúa Giêsu gọi những người khác (Lc 9,57-62) 107
4.  Chúa Giêsu gọi tất cả hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Chúa (Mt 16,24) 112
5.  Ơn gọi của các Kitô hữu đầu tiên (Cv 2,38-41) 122
6.  Ơn gọi của "dân ngoại" (Rm 9,24) 127
CHƯƠNG III: ƠN GỌI TRONG GIÁO HỘI 131
1.  Ơn gọi chung (Mc 16,15; Mt 28,19-20; Lc 24,47-48; Ga 20,21)  
2.  Ơn gọi sống đời hôn nhân: "Sự gì Thiên Chúa phối hợp, loài người không được phân ly" (Mt19,6) 139
3.  Ơn sống đời thánh hiến: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sán của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi" (Mt 19,21) 146
4.  Ơn gọi linh mục: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá" (Mc 1,17) 153
5.  Mẹ Maria và ơn gọi 162
LỜI KẾT 171
THƯ MỤC 177