Đào tạo môn đệ
Tác giả: José Prado Flores
Ký hiệu tác giả: FL-J
Dịch giả: Lm. Giuse Phan Thiện Ân, CSsR
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002462
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002580
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 3
I - CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐỨC GIÊSU 5
1 - Sứ mạng của Người 5
2 - Mục đích của Người 6
3 - Phương pháp của Người 7
II - THẦY VÀ MÔN SINH.. 9
1 - Những người thầy trong dân Israel 9
2 - Đức Giêsu, Người Thầy 10
3 - Khoa sư phạm của Đức Giêsu 11
4 - Người môn đệ 20
5 - Chân dung người môn đệ Đức Giêsu 21
Kết luận 27
III- BỐN ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀM MÔN ĐỆ 28
1 - Chỉ có một Thầy 29
2 - Đi theo Người lập tức và dứt khoát 30
3 - Từ bỏ những quyến luyến 32
4 - Vác thập giá 37
Kết luận 38
IV - NĂM TƯƠNG QUAN CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ 40
1 - Với Thiên Chúa, như là Cha 40
2 - Với Đức Giêsu, như là Thầy 42
3 - Với Chúa Thánh Thần, như là Đấng chỉ đạo 53
4 - Với người khác, như anh em 55
5 - Với những của cải vật chất, không bị làng buộc 58
Kết luận 60
V- NHỮNG NGUỒN PHÁT SINH ƠN GỌI 61
1 - Thông tin 61
2 - Việc đào tạo 62
3 - Mặc khải 63
Kết luận 66
VI - PHƯƠNG PHÁP ĐỨC GIÊSU DỪNG ĐE ĐÀOTẠO CÁCMÔN ĐỆ 67
1 - Người cầm lấy bánh trong tay 67
2 - Đọc lời chúc lành 72
3 - Bẻ ra 74
4 - Trao cho các môn đệ 98
5 - Này là mình Thầy 102
6 - Tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn 106
7- Các con hãy làm việc này mà nhớ đế Thầy 109
Kết luận 110
VII- SỨ VỤ CỦA CHÚNG TA 111
1- Đức Giêsu chia sẻ sứ vụ của Người 111
2 - Chiến lượt 122
Kết luận 135