Tình yêu mới đáng kể
Nguyên tác: Ce Qui Compte, C'est L'amour
Tác giả: Carlo Carretto
Ký hiệu tác giả: CA-C
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002772
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 298
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
Dẫn nhập 15
PHẦN THỨ NHẤT  
1. Đắm mình trong ánh sáng 25
2. Đức tin 35
3. Lời mời gọi hãy tin 45
4. Đức cậy 57
5. Tiến bước trong hy vọng 67
6. Đức mến 77
7. Tiến bước trong tình yêu 87
PHẦN THỨ HAI  
1. Con người ở một mình thì không tốt 101
2. Cùng chung sống 111
3. Do yếu kém, chứ không vì yêu thương 119
4. Con người và bổn phận lao động 131
5. Phải đổ mồ hôi trán 141
6. Yêu thương quý chuộng tất cả mọi vật 151
7. Ngươi đừng tạc ngẫu tượng 163
PHẦN THỨ BA  
1. Lời kinh chúc tụng 177
2. Lời kinh khẩn cầu 187
3. Cầu nguyện và tin tưởng 197
4. Cầu nguyện và đời sống 207
5. Cầu nguyện và hy tế 221
6. Thiên Chúa mạc khải 233
7. Tình yêu Thiên Chúa nơi chúng ta 245
PHẦN THỨ TƯ  
1. Một điều răn mới 257
2. Lửa luyện ngục 273
3. Lạy Chúa, xin hãy đến 283