In the School of Love
Tác giả: Rev. Slavko Barbaric
Ký hiệu tác giả: BA-S
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003630
Nhà xuất bản: Medugoje
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 22
Số trang: 132
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích