Những tảng đá kê bước trên đường tới sự thánh thiện
Tác giả: Lm. Paul R. Conniff, SJ
Ký hiệu tác giả: CO-P
Dịch giả: Cao Việt Tuấn
DDC: 248.3 - Hướng dẫn sống đạo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005334
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 102
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Sự thánh thiện 7
Trường học của Chúa KiItô 10
Mẫu gương của Mẹ Maria 16
Con người gần gũi với Thiên Chúa nhất 18
Khiêm nhường 19
Thành viên các hội đoàn 21
Suy niệm 23
Trung thành 26
Nói với các sinh viên của Brooklyn chuẩn bị tốt nghiệp năm 1932 29
Cố gắng kiên trì 32
Kho tàng quí báu 37
Lo lắng 38
"Chúng tôi cũng vậy" 41
Một người bạn thực sự 43
Thiên đàng 45
Nói với một nữ tu có mẹ vừa qua đời 48
Lên đồi Can vê 49
Tình yêu Chúa Kitô trông chờ chúng ta 51
Tiếng nói của lương tâm 54
Hạnh phúc thế gian 57
Kiên nhẫn với người khác 59
Xưng tội 64
Suy gẫm về cái chết 65
Luyện ngục 68
Cầu nguyện 71
Trông cậy 78
Các chặng đàng thánh giá 81
Những điều cần làm trong mỗi chặng 82
Chặng thứ nhất- Chúa Giêsu bị kết án tử hình 83
Chặng thứ hai - Chúa Giêsu  vác thá nh giá 83
Chặng thứ ba-  Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất 84
Chặng thứ tư- Chúa Giêsu gặp đức mẹ 84
Chặng thứ năm- Simon giúp Chúa Giêsu vác thánh giá 85
Chặng thứ sáu- bà Veronica lau mặt Chúa 85
Chặng thứ bảy- Chúa Giêsu ngã lần thứ hai 86
Chặng thứ tám- Chúa Giêsu gặp các phụ nữ Giêrysalem 86
Chặng thứ chín- Chúa Giêsu ngã lần thứ ba 87
Chặng thứ mười- Chúa Giêsu bị quân lính lột áo 87
Chặng thứ mười một- Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thánh giá 88
Chặng thứ mười hai- Chúa Giêsu chết trên thánh giá 89
Chặng thứ mười ba- xác Chúa Giêsu được hạ xuống và đặt tron tay đức mẹ 89
Chặng thứ mười bốn- Chúa Giêsu được an táng trong mộ 90
Tình yêu của Chúa Giêsu 92
Sơ lược tiểu sử của cha Paulr. Connife, s.j 94