Các tác phẩm của tác giả Fr. John Fuellenbach, SVD