Kinh Kính Mừng Maria
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010079
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010177
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
Chương 1: Phúc âm thời thơ ấu 11
Chương 2: Kính mừng 27
Chương 3: Maria 41
Chương 4: Đầy ơn phúc 49
Chương 5: Đức Chúa Trời ở cùng Bà (Lc 1,28) 63
Chương 6: Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ 81
Chương 7: Và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ 97
Chương 8: Thánh Maria 111
Chương 9: Đức Mẹ Chúa Trời 131
Chương 10: Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử Amen 157
Phụ lục I  174
Phụ lục II 181