Này là Mẹ Con
Phụ đề: Giáo lý về Đức Trinh Nữ Maria
Tác giả: Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 9

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000015
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 327
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000299
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 327
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001632
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 327
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001633
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 350
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001634
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 350
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001676
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 350
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001677
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 350
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001678
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 350
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001679
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 350
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần mở đầu 3
I. Về mầu nhiệm Đức Maria 3
II. Tổng luận thần học về Đức Maria 7
PHẦN I: ĐỨC MARIA THEO DÒNG LỊCH SỬ CỨU ĐỘ  
Mục I: Đức Maria trong Thánh kinh  
I. Thư Galata 4,4-5 13
II. Tin Mừng theo Thánh Marcô và Thánh Mathêu 14
III. Tin Mừng theo Thánh Luca 19
A. Đại cương 19
B. Biến cố Truyền tin 21
C. Biến cố Thăm viếng 26
IV. Tin Mừng theo Thánh Gioan và sách Khải Huyền 32
A. Luca và Gioan ảnh hưởng lẫn nhau 32
B. Phần đóng góp riêng của Gioan 34
V. Kết luận 41
Mục II: Đức Mari trong lịch sử Hội thánh  
Từ đầu đến Công đồng Epheso  
I. Giai đoạn thầm lặng (90-190) 44
II. Giai đoạn suy tư (190-373) 46
III. Giai đoạn hòa điệu (373- 431) 48
Từ Công đồng Epheso đến thế kỷ XX  
I. Từ Công đồng Êphêsô đến Đức Giáo Hoàng Grêgôriô Cả (431-1050) 52
II. Từ Đức Giáo Hoàng Grêgôriô đến Công Đồng Trento (1050-1563) 53
III. Từ cuối thế kỷ XVI đến hết thế kỷ XVIII 57
IV. Từ thế kỷ XIX-XX 59
Mục III: Đức Maria theo Công đồng Vaticano II  
I. Nhìn tổng quát 63
B. Công bố ý định trình bày về giáo lý Đức Maria 66
C. Phương pháp 68
II. Các văn bản Thánh kinh 69
A. Cựu Ước (55) 69
B. Truyền Tin (56) 72
C. Những mầu nhiệm thời thơ ấu (57) 77
D. Những đoạn Kinh Thánh hạn chế vai trò của Đức Maria (57-58) 81
E. Đức Trinh Nữ trên núi Calvê 85
F. Công vụ 1,14: Đức Maria và Chúa Thánh Thần (59) 92
G. Mông triệu và vương quyền của Đức Maria (59) 93
PHẦN II: ĐỨC MARIA VÀ CÁC ĐẶC ÂN  
Mục I: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa  
I. Mở đầu 97
II. Phân tích 98
III. Chức làm mẹ 101
IV. Mẫu tính thần linh liên quan tới Ngôi Lời Nhập Thể và với công trình cứu độ 103
V. Tương quan mẫu tính của Đức Maria với Chúa Giê su theo Vat. II 104
VI. Mẫu tính thần linh và ân huệ Thánh Thần 109
Mục II: Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội  
I. Tín điều 111
II. Đối tượng của định tín 112
III. Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội theo Thánh Kinh 116
IV. Minh nhiên hóa đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội 121
Mục III: Đức Maria Đồng Trinh  
I. Kinh Tin Kính 122
II. Đức Mẹ đồng trinh trước khi, đang khi và sau khi sinh con (alte partum, in partum, post partum) 123
III. Công Đồng Vat. II dạy 128
Mục IV: Đức Maria Hồn xác lên trời  
I. Sắc chỉ Munificentissimus Deus 129
II. Tín điều 134
III. Chứng minh 140
A. Chứng minh dựa vào Thánh Kinh 140
B. Chứng minh bằng lịch sử 148
PHẦN III: NHỮNG TƯƠNG QUAN  
Mục I: Đức Maria và Giáo hội  
I. Tính phức tạp 159
II. Đức Maria ảnh hưởng trên Giáo hội (60) 163
III. Đức Maria là Trung gian 170
IV. Đức Maria Mẹ Giáo Hội 177
Mục II: Đức Maria Mẹ chúng ta  
I. Đức Maria có chức Linh Mẫu 184
A. Giáo lý Công Đồng 184
B. Nền tảng mạc khải 187
II. Ý nghĩa chức Linh mẫu 191
A. Đức Maria là Mẹ Đức Ki tô, vậy Ngài là Mẹ chúng tâ 191
B. Là Mẹ của Đầu nên cũng là Mẹ của các chi thể 195
Mục III: Việc tôn sùng Đức Maria  
I. Tôn sùng Đức Maria theo Giáo lý chính thống của Giáo Hội 200
A. Theo Thánh Kinh 200
B. Suy tư thần học về việc tôn sùng Đức Maria 204
II. Lịch sử việc tôn sùng Đức Maria\ 214
A. Mười thế kỷ đầu: tôn sùng qua phụng vụ 214
B. Thế kỷ X-XV: có nhiều kiểu tôn sùng 216
C. Thời cận đại: việc tôn sùng được bàn cãi 219
D. Thời hiện đại- việc tôn sùng Đức Maria trong Giáo hội 224
E. Đức Maria với những lần hiện ra 225
III. Nguyên tắc hướng dẫn 232
A. Nói chung 232
B. Tôn sùng bề ngoài 233
Mục IV: Cách thức tôn sùng  
I. Tôn sùng bề trong và bề ngoài 234
A. Tìm lại nét hài hòa 234
B. Sự tôn sùng đích thực 236
II. Tôn sùng trong và ngoài phụng vụ 238
A. Tôn sùng trong phụng vụ 238
B. Tôn sùng ngoài phụng vụ 241
PHẦN PHỤ THÊM  
Bài 1: Lòng tôn sùng Đức Maria ý muốn của Chúa Giê su 253
Bài 2: Mẹ Maria chứng kiến trọn vẹn mầu nhiệm phục sinh 258
Bài 3: Vai trò cộng sự đặc biệt của Mẹ Maria trong công trình cứu độ (Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II) 262
Bài 4: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời niềm tin của giáo hội 267
Bài 5: Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Giáo Hội 272
Bài 6: Đức Maria mẫu gương Giáo Hội cầu nguyện 277
Bài 7: Mẹ Maria là gương mẫu cho tình mẫu tử của Hội Thánh 281
Bài 8: Giáo Hội hằng biệt kính ĐỨc Trinh Nữ Maria 286
Bài 9: Đức Maria quan tâm đến nhu cầu của mọi người 292
Bài 10: "Này là Mẹ con" 296
Bài 11: Hãy cậy dựa vào lời cầu bầu của Mẹ Maria 301
Bài 12: Những anh em ly khai cũng tôn vinh Mẹ Maria 306
Bài 13: Hiện diện của Mẹ Maria trên đường về nhà Cha 311
Kinh dâng loài người cho Đức Mẹ của Đức Thánh Cha Phaolo II 316
Mục lục 321