Đức Maria. Tôn sùng và cầu nguyện
Tác giả: Lm. Vincent Lê Phú Hải, OMI
Ký hiệu tác giả: LE-H
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009978
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 366
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009979
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 366
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 5
Tên thiếu nữ: Maria 5
Chưong I: Hình Bóng Đức Maria Trong Cựu Ưóc 11
A. Những văn bản tiên trưng 12
A1. Sáng thế 3,15 và hình ảnh Evà mới 12
a. Tóm lược về bối cảnh văn bản 12
b. Giả thuyết sử liệu 15
c. Giả thuyết mới cho việc hoàn thành Ngũ Kinh 18
d. Sáng thế 3,15  
A2. Isaia 7,14 & Mikha 5,12 và hình ảnh mẫu hoàng 24
a. Ngôn sứ Isaia 24
b. Ngôn sứ Mikha 30
A3. Châm ngôn 8,22;  
Huấn ca 24 và hình ảnh mẹ đấng Mêsia 32
B. Những phụ nữ tiên trưng Đức Maria trong Cựu ước 37
B1. Vợ các tổ phụ và các bà mẹ Ítraen 37
B2. Những phụ nữ được dân Do thái kính trọng 39
C. Những tư tưởng biểu trưng cho Đức Maria trong Cựu ước 46
Kết luận 51
Chương 2: Myriam Trong Môi Trưòng Do Thái 52
A. Trên mảnh đất Palestine 54
B. Người đàn bà trong xã hội Do thái 57
C. Ca tụng Thiên Chúa 60
D. Theo nhịp điệu các lễ lớn 61
E. Phụng tự trong Đền thờ 63
Chương 3: Đức Maria Qua Chứng Từ Tân Ước 66
A. Quan điểm chung các tác giả Tân ước khi nói về Đức Maria 66
B. Ngôn từ giản dị 66
C. Các tín hữu khám phá vai trò quan trọng của Đức Maria 67
D. Khi nói về Đức Maria, các tín hữu tiên khởi khám phá và nói lên mầu nhiệm của họ 70
E. Hình ảnh Đức Maria trong Tân ước 70
E11. Giáo đoàn Galát 71
E12. Thư gửi giáo đoàn Galát 71
F. Đức Maria trong tin mừng Nhất Lãm 75
F1. Theo truyền thống Tin mừng Máccô 76
Kết luận 78
F12. Dân làng Nazareth biết gia đình Đức Giêsu: Máccô 6,2b-3 78
F2. Theo truyền thống Tin mừng Mátthêu 1-2 82
F21. Gia phả Chúa Giêsu Kitô: Mátthêu 1,1-17 84
F22. Thiên sứ truyền tin cho ông Giuse: Mátthêu 1,18-25 91
F23. Các nhà chiêm tinh: Mátthêu 2,1-12 92
F24. Trốn sang Ai cập: Mátthêu 2,13-15 93
F3. Theo truyền thống Tin mừng Luca 1-2 96
F31: Đức Maria: Trinh Nữ & Mẹ: Luca 1,26-38 98
Kết luận 118
F32: Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét: Luca 1,39-45   
F33: Bài ca Magnificat: Luca l,46b-56 122
Kết luận 140
F34. Đức Giêsu ra đời: Luca 2,1-21.  
Những người chăn chiên đến viếng thăm  141
Kết luận 151
F35. Tiến dâng Đức Giêsu cho Thiên Chúa Luca 2,22-40 151
F36. Đức Giêsư ngồi giũa các bậc thầy Do thái: Luca 2,41-52 159
F4. Công vụ các Tông đồ 1,14 162
F5. Đức Maria trong truyền thống Gioan 163
F51. Đức Maria tại Cana: Gioan 2,1-12 164
F52. Đức Maria dưới chân thập giá: Gioan 19,25-27 172 
F53. Người đàn bà trong sách Khải huyền: Chương 12 177
Kết luận 192
Chương 4: Đức Ma ria Trong Ngụy Thư 193
A. Ngụy Thư là gì? 193
B. Hình ảnh Đức Maria trong Ngụy thư 200
Chương 5: Trinh Nữ Maria: Tôn Sùng và cầu Nguyện 212
A. Vấn Đề Đồng Trinh 212
A1. Maria đồng trinh trước khi sinh “ante partum” 213
A2. Maria đồng trinh khi sinh “in partu” 216
A3. Maria đồng trinh sau khi sinh “post partum” 217
Chương VI: Lòng Sùng Kính Dành Cho Đức Mẹ 226
A. Lòng tôn kính Đức Maria đến từ Đông phương 230
B. Nhũng lễ tôn kính Đức Maria bên Tây phương 231
C. Từ sau Công đồng Vatican II 233
D. Những hình thức khác dành tôn kính Đức Maria 234
E. Định nghĩa tôn kính Đức Maria theo tông huấn “Marialis Cultus” 234
F. Định hướng phụng vụ mọi lòng đạo đức dành cho Đức Maria 237
Chương VII: cầu Nguyện Với Đức Mẹ  239
A. Những kinh nguyện cầu bầu dâng lên Đức Maria 240
A1. Kinh “Sub tuum praesidium = Lạy Đức Mẹ Chúa Trời” 240
A2. Kinh “Salve Regina = Chào Nữ Vương” 243
A3. Kinh “Ave Maria = kinh Kính Mừng” 244
A4. Kinh Angelus - kinh Truyền tin” 268
B. Những bài Tiền Ca về Đức Mẹ 277
1. - “Alma Redemptoris Mater = Lạy Đức Mầu Nghi”.  
2. - “Ave Regina Coelorum = Kính Lạy Bà”  
3. Salve Regina: Kính Chào Đức Nữ Vương 282
4. Regina Caeli: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng 287
C. Kinh cầu Đức bà 288
D. Tháng Đức Mẹ 290
Chương VIII: Lịch Sử Các Lễ Kính Đức Mẹ Trong Phụng Vụ 292
1. Ngày 8 tháng mười hai: Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội 293
2. Ngày 01 tháng giêng: Thánh Maria Đức Mẹ Chứa Trời  294
3. Ngày 02 tháng 02: Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh  295
4. Ngày 11 tháng hai: Đức Mẹ Lộ Đức 295
5. Ngày 25 tháng ba: Truyền tin 296
6. Ngày 31 tháng năm: Đức Maria thăm viếng bà Elisabeth 297
7. Thứ bảy sau Chúa nhật II sau lễ Hiện Xuống: Trái Tim Vô nhiễm Đức Mẹ 298
8. Ngày 16 tháng bảy: Đức Mẹ núi Cát Minh 298
9. Ngày 15 tháng tám: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 299
10. Ngày 22 tháng tám: Đức Maria Nữ vương 300
11. Ngày 8 tháng chín: Sinh nhật Trinh nữ Maria 301
12. Ngày 15 tháng 9: Đức Mẹ sầu bi 302
13. Ngày 7 tháng mười: Đức Mẹ Mân côi 305
14. Ngày 21 tháng mười một: Đức Mẹ dâng mình  
trong Đền thờ 306
Chương IX: Vài Điểm Ngắn về Các Tín Điều  
Liên Quan Đen Đức Maria 308
1. Định nghĩa tín điều 308
2. Có bao nhiêu tín điều về Đức Mẹ? 310
 -  Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos) 310
 -  Đức Mẹ trọn đời đồng trinh 312
 -  Hai tín điều cận đại: Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội và Đức Mẹ hồn xác lên trời 313 
Chương X: Đức Maria Trong Đối Thoại Đại Kết Và Đối Thoại Liên Tôn 317
1. Phong trào Đại kết 317
2. Đức Maria trong Chính thống giáo 320
3. Đức Maria trong các Giáo hội Tin lành 324
4. Đối thoại Đại Kết 328
5. Đối thoại Tôn giáo 331
6. Đức Maria trong đối thoại tôn giáo 334
A. Đức Maria: người phụ nữ Do thái 334
B. Đức Maria trong đạo Islam 340
- Nội dung kinh Coran 342
1. Thiên Chúa là Đấng duy nhất 342
2. Thiên Chúa là Đấng sáng tạo vũ trụ 343
3. Tùng phục Thiên Chúa 343
4. Luân lý theo Kinh Coran 346
5. Thiên Đàng và Hỏa ngục 347
Kết Luận 347
Tạm kết 356