Mầu nhiệm Đức Maria
Phụ đề: Đề cương của Thánh Mẫu học
Tác giả: Denis Farkasfalvy
Ký hiệu tác giả: FA-D
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009868
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 434
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009896
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 434
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của dịch giả 5
Lời tựa 9
Chương 1: Dn nhập 11
Mục đích chung của quyển sách này 11
Động cơ bên dưới quyển sách này 15
Các cân nhắc về phương pháp  18
Chương 2: Các nguồn Kinh thánh về Đức Maria 25
Tân ước 25
Các nhận xét về mặt phương pháp 25
Nguồn gốc của Chúa 28
Chân dung của Mẹ Chúa trong Luca 1-2 40
Đức Maria trong các tác phẩm của Gioan 64
Đức Maria trong Sách Khải Huyền: Khải Huyền 12,1-7 74
Cựu ước 76
Những nhận xét mở đầu 76
Việc làm mẹ đồng trinh của Đức Maria 80
Evà mới 81
Israel: Hiền thê của Chúa 86
“Này Trinh nữ...” 92
Chương 3: Giáo huấn về Đức Maria vào thế kỷthứ hai và thứ ba 95 
Thánh Ignatiô Antiokia (qua đời năm 110) 95
Thánh Justinô Tử đạo (qua đời 160) 100
Thánh Irênê (chết khoảng 202) 104
Tin mừng tiên khởi của thánh Giacôbê(có lẽ vào năm 160-170) 114
Tertulianô (160-220) 124
Origen( 154/5-243/4) 133
Việc cầu nguyện với Đức Maria: bản văn cố của Sub Tuum (trước năm 300) 141 
Một cách đọc biến thể Lc 1,28 vào thế kỷ thứ hai 144
Các kết luận chung về Thánh Mầu học trước Nicea 151
Chưong 4: Thánh Mu học giữa Công đồng Nicea và Êphêsô 161
Những nhận xét mở đầu 161
Thánh Athanasiô (298-376) 163
Thánh Ambrôsiô (340-397) 175
Thánh Giêrônimô (347-420) 191
Con đường đưa tới Công đồng Êphêsô 197
Thánh Cyrilô Alexandria và Công đồng Êphêsô  205
Sự thánh thiện của Đức Maria:Thánh Augustinô (353-430) và Pelagiô(354-418) 213
Chương 5: Thánh Mẫu học vào cuối thời cổ đại 219
Nền thần học về Theotokos:Tóm tắt việc nhìn lại 220
Các hình thức có trước đạo lý về ơn Vô nhiễm nguyên tội 238
Các nguồn gốc của việc lên trời của Đức Maria 240
Chương 6: Đức Maria trong thời Trung cổ 251
Việc phân chia thời đại và phân nhóm 251
Các kinh kính Đức Maria đầu thời Trung cổ 258
Thánh Anselmô Canterbury (1033-1109) 265
Việc tôn kính Đức Maria trong Cluny 268
Thánh Bênađô Clairvaux (1090-1153) 269
Các thần học gia Xytô khác vào thế kỷ 12 276
Hai hiến sĩ vĩ đại dòng Đa Minh: Alberto cả (1280) và Tôma Aquinô (1225-1274) 280
Duns Scotus (1265-1308) 285
Thánh mẫu học vào cuối thời Trung cổ 291
Chương 7: Thánh mẫu học sau cải cách 295
Đức Maria và các nhà cải cách 295
Đức Maria tai Trento và trong đạo Công giáo sau Trento 297
Chương 8: Thánh mẫu học thời hiện đại 303
Một phác thảo lịch sử 303
Thánh mẫu học và hai thế kỷ vừa qua 314
Chương 9: Thánh mẫu học tại Vatican 319
Tác động của Công đồng đối với Thánh mẫu học 321
Bài nói thêm: mẫu thuẫn trước Công đồng về sự đồng trinh trong khi sinh của Đức Maria 329
Thánh mẫu học sau Công đồng 336
Chương 10: Mầu nhiệm Đức Maria: con đường đưa tới tổng hp 345
Những trở ngại đối với khoa Thánh Mu học canh tân 345
Đức Maria và việc nhập thể 351
Vượt quá chủ nghĩa tối thiểu cề Đức Maria 363
Đức Maria: là trinh nữ và là mẹ 373
Trung tâm của mầu nhiệm Đức Maria 390
Đức Maria và Hội thánh 396
Việc được Cưu mang Vô nhiễm Nguyên tội là khởi đầu của việc Nhập thể Cứu chuộc 401
Việc Xác Đức Maria lên trời 413