Giải thích thần học mầu nhiệm Thiên Chúa Thánh Mẫu
Tác giả: Fr. Joachim Nguyễn Văn Liêm, OP
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000554
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 280
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013460
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 280
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013461
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 280
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Dần nhập 6
Đoạn I. Đức Trinh nữ Maria, Thân mẫu Thiên Chúa 14
Chương I. Đức Maria thật là thân mẫu của con người Giêsu 14
Chương II. Đức Maria là Mẹ thật Thiên Chúa 28
Chương III. Đức Maria thật là Thân Mẫu Đấng Cứu Thế.. 46
Chương IV. Về Đức Maria được tiền định làm Thân Mẫu Thiên Chúa 53
Đoạn II. Đức Maria, Thân Mẩu thánh thiện tuyệt vời của Thiên Chúa 61
Chương I. Sự hoàn thiện về linh hồn của Thân Mẫu Thiên Chúa 61
Chương II. Sự hoàn thiện về thân thể của Đức Thân Mẫu Thiên Chúa 113
Đoạn III. Những thiên chức của Đức Maria đối với chứng ta 173
Chương I. Về Thân Mẫu của Thiên Chúa như mẹ thiêng liêng của chúng ta 173
Chương II. Về Thân Mẫu Thiên Chúa như Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người 198
Chương III. Về Thân Mẫu Thiên Chúa như Nữ Vương trời đất 219
Đoạn IV. Về những bổn phận của chúng ta đối với Thân Mẫu Thiên Chúa 228
Chương I. Về sự biệt kính Đức Maria 228
Chương II. Những hình thức sùng kính Đức Maria 237
Chương III. Về sự bắt chước các nhân đức 241
Đoạn V. Đức Trinh nữ Maria với Hội Thánh 258
Chương I. Đức Trinh Nữ Maria kiểu mẫu của Hội Thánh 260
Chương II. Đức Trinh Nữ Maria gương mẫu của Hội Thánh 267
Kết 272