Đức Trinh Nữ Maria
Tác giả: Nguyễn Thành Thống
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005013
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 499
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ 5
I.  TRINH NỮ MARIA DIỄM PHÚC 5
Đức Maria được tiên báo trong Cựu Ước 5
Các điển hình và các hình ảnh đức Maria trong Cựu Ước   13
Đức Maria trong các sách Tin Mừng 14
Đức Maria trong các sách Tân Ước khác 38
Đức Maria trong các tư liệu Kitô giáo ban đầu 42
Cuộc sống của Đức Maria sau ngày lễ ngũ tuần. 43
Thái độ Kitô giáo nguyên thủy đối với mẹ Thiên chúa 48
II. TRINH NỮ DIỄM PHÚC 51
1. Đức trinh nữ Maria diễm phúc trong Công giáo 51
2. Các Kinh nguyện Đức Maria 52
3. Những sự hiện ra 52
4. Sự vô nhiễm nguyên tội 53
5. Tín điều đức mẹ hồn xác lên trời 53
6. Đức Maria, Đấng Hiệp công cứu chuộc 54
7. Những tố cáo sự thờ ngẫu tượng 54
8. Các tước hiệu và những ngày lễ Đức Maria trong Giáo hội Công giáo Rôma. 55
III. TRINH NỮ MARIA 57
1. Nguồn gốc tên gọi 57
2. Các sách Tin Mừng. 58
2.1. Giải thích của khoa phê bình văn bản hiện đại. 58
3. Truyền thống xưa 59
4. Sự tôn kính Đức Trinh Nữ 60
4.1. Thời cổ đại và thượng Trung cổ 60
4.2. Thời Trung cổ và thời kỳ hiện đại 60
4.3. Thời kỳ hiện đại 61
5. Các phép lạ và những lần hiện ra 62
6. Các Kinh nguyện 64
IV. SỰ MÃI MÃI ĐỒNG TRINH CỦA ĐỨC MARIA 65
1. Phạm vi Đức tin 65
2. Ý nghĩa tu đức của giáo lý 66
3. Lịch sử và các chi tiết của giáo lý 66
3.1. Các thế kỷ đầu 66
3.2. Những trích dẫn Kinh thánh thích hợp 68
3.3. Liên tục qua thời gian 69
3.4. Được thể hiện trong khoa ảnh tượng 69
4. Tranh cãi thần học liên tôn 69
V.  VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (1) 71
Giáo lý 71
Bằng chứng từ Kinh thánh 72
Bằng chứng từ truyền thống 73
Bằng chứng từ suy luận 79
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 80
Tranh luận 85
Sự chấp nhận rõ ràng của toàn cầu 91
VI. VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (2) 93
1. Lịch sử của giáo lý 94
2. Ý kiến Tin Lành và Chính Thống Đông phương 95
3. Sự giải thích sai phổ biến 96
VII. VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (3) 97
VIII. ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊTRỜI (1) 100
IX. ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (2) 102
X. ĐỨC MARIA, MẸ ĐỨC GIÊSU 104
1. Các tước hiệu được dành cho Đức Maria. 104
2. Tài liệu lịch sử 104
2.1. Tính lịch sử của Đức Maria 105
2.2. Kinh Thánh Kitô giáo 105
2.3. Các tác phẩm và truyền thống muộn hơn 106
2.4. Đức Maria trong kinh Coran (Quran) 107
3. Niềm tin Kitô giáo và Hồi giáo về Đức Maria 108
3.1. Sự Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Maria 108
3.2. Tuổi của Đức Maria 109
3.3. Sự Sinh ra đồng trinh của Đức Giêsu 109
3.3.1. Sự sinh ra đồng trinh của Đức Giêsu trong Kinh Coran. 111
3.4. Theotokos (Mẹ Thiên Chúa) 112
3.5. Sự mãi mãi Đồng trinh 113
3.6. Giấc ngủ vượt qua và sự Hồn Xác Lên Trời 114
3.6.1. Giáo lý trong Công giáo Rôma 114
3.6.2. Giáo lý trong Chính thống giáo Đông phương  115
4. Các thái độ tôn giáo đối với Đức Maria 115
4.1. Sự tôn kính Đức Maria: những chia rẽ giữa các Kitô hữu. 115
4.2. Tư liệu chung của Anh giáo / Công giáo Rôma.  118
4.3. Sự tôn thờ Đức Maria của những người không thuộc phái Abraham. 119
5. Đức Maria và Shakespeare 119
6. Chân dung 120
XI. DANH XƯNG CỦA ĐỨC MARIA 121
Danh xưng (1) 121
Danh xứng (2) 122
XII.  ĐỨC MẸ SẦU BI 128
XIII. NIỀM VUI CỦA TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐAU KHỔ  129
XIV. TRUYỀN TIN 130
XV. MAGNIFICAT (BÀI CA NGỢI KHEN) 133
Hình thức và nội dung 133
Nguồn tác giả Maria 134
Sử dụng phụng vụ 135
Các nhạc phổ 136
XVI. NGÔI MỘ CỦA ĐỨC TRINH NỮ MARIA DIỄM PHÚC 138
Lời chứng ủng hộ Giêrusalem 138
Lời chứng ủng hộ Êphêsô 139
Nhà thờ Mộ của Đức Maria 140
XVII. SỰ SÙNG KÍNH TRÁI TIM VÔ NHlỀMĐỨC MARIA  141
Bản chất sự sùng kính 141
Lịch sử sự sùng kính 143
XVIII.  SỰ SÙNG KÍNH ĐỨC MARIA DIỄM PHÚC 147
Cho đến tận Công đồng Nicêa 147
Thời đại các Giáo Phụ 150
Đầu thời Trung cổ 156
Cuối thời Trung cổ 159
Thời cận đại 164
XIX. CON CÁI ĐỨC MARIA 166
XX. KINH MÂN CÔI 167
XXI. LỄ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA DIỄM PHÚC 169
XXII. LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 171
Sự kiện hồn xác lên trời 171
Lễ Đức mẹ hồn xác lên trời 172
XXIII. LỄ BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA ĐỨC TRINH NỮ MARIA DIỄM PHỦC (Lễ Đức Mẹ Sầu Bi) 176
XXIV. LỄ TRUYỀN TIN 179
XXV.  LỀ SINH NHẬT 180
XXVI. CÁC ĐỀN THÁNH DÂNG CHO ĐỨC MARIA 182
XXVII. NHỮNG Sự HIỆN RA CỦA ĐỨC MARIA 185
XXVIII. LỘ ĐỨC 189
XXIX.  ĐỨC BÀ ĐEN (BLACK MADONNA) 193
XXX. ĐỨC BÀ GUADALUPE 195
PHẦN 2: ĐỨC MARIA TRONG MẦU NHIỆM GIAO ƯỚC 201
Dẫn nhập tổng quát 201
Chương mở đầu: Hậu cảnh Kinh thánh của hình ảnh Đức Maria trong Tân Ước 205
“Thiếu nữ Sion” trong biểu tượng học giao ước 206
Đức Maria “thiếu nữ Sion” và tiên trưng của giáo hội 220
I. TRINH NỮ VÀ MẸ 224
Chương 1: TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MARIA 225
Hai vấn đề văn học 227
Thể loại văn học 228
Báo tin một sự sinh ra lạ lùng? 228
Chuyện kể về ơn gọi? 230
Cấu trúc văn học 232
Giải thích bản văn 236
Lời chào (c.28) 236
“Mừng vui lên” 236
“Kécharitôméné” 239
“Đức Chúa ở cùng bà ” 243
Báo tin thứ nhất (c. 30-33) 244
Câu hỏi của Đức Maria (c. 34) 245
Nhiều giải thích khác nhau: 246
Giải thích của chúng tôi: “Ước muỐn” đức đồng trinh của Đức Maria. 248
Báo tin thứ hai (c. 35-37) 254
Hoạt động của Chúa Thánh Thần: sự thụ thai đồng trinh (c. 35a). 254
Sự sinh ra “thánh”: sự sinh ra đồng trinh (c. 35b). 254
Sự vui vẻ ưng thuận của Đức Maria (c.38) 259
Chương 2: BÁO TIN CHO ÔNG GIUSE 261
Các quan điểm bổ túc nhau của các sách Tin mừng thời thơ ấu 261
Những vấn đề mà bản văn mt. 1,18-25 Đặt ra 262
Những từ khó 262
Nhiều lý thuyết khác nhau. 266
Bản văn có cấu trúc của mt. 1, 18-25 267
Chú thích cấu trúc 269
Ba động tác 269
Các tính song song trong bản văn 270
Giải nghĩa bản văn 272
Mục đích của Matthêu thực tế là gì? 272
Sự nghi ngờ của ông Giuse 274
Sự Báo tin của sứ thần (c. 20-21) 280
Ý nghĩa thần học của tình tiết (tương quan với sứ ngôn)  283
Tiếng nói của truyền thống 284
Chương 3: SỰ THỤ THAI ĐỒNG TRINH CỦA ĐỨC GIÊSU THEO THÁNH GIOAN 290
Dẫn nhập 290
Thân Mẫu Đức Giêsu 291
Con ông Giuse 293
Tầm quan trọng của chủ đề Nhập Thể 294
Phần một: “con ông Giuse” 296
Các bản văn song song nơi các tác giả các sách Tin mừng nhất lãm 296
“Ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét” (Ga. 1,45) 299
Công thức thể hiện lại ý kiến của dân chúng 300
Ý kiến của Gioan 302
Bản văn có cấu trúc của Gioan 1,45 -51 302
“Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả ” (6,42) 306
Ý kiến của những người Galilê 306
Trích đoạn Kinh thánh 6,41-47 như là Ngữ cảnh của công thức con ông Giuse 307
Cấu trúc văn học 308
Bản văn có cấu trúc của ga. 6,41-47 309
Đảo ngược tình thế: sự mỉa mai của Gioan 313
Ba sự lật ngược ý kiến của người Do Thái. 313
Phần hai: Bản văn lời tựa 318
Vấn đề bản văn nguyên thủy của câu 13 319
“(Họ) được sinh ra hay (Ngài) được sinh ra” 319
Lý lẽ bênh vực cách đọc ở sô" ít 321
Vấn đề 321
Các bản văn “nhân chứng” 322
Ý nghĩa thần học của câu 13 328
Đối với Kitô học 328
Sự sinh ra vĩnh cửu hay nhất thời? 329
Ý nghĩa thần học của ba phủ định: 331
Đối với Thánh Mẫu học 338
Trinh Nữ và đồng thời là Mẹ 339
“Mẹ Đức Giêsu” và con cái Thiên Chúa 341
Chương 4: Ý NGHĨA THẦN HỌC CỦA SỰ THỤ THAI ĐỒNG TRINH KINH THÁNH VÀ TRUYỀN THỐNG 346
Ý nghĩa sự sinh ra đồng trinh đối với đức Giêsu, ngôi lời trở nên người phàm 349
Sự được sinh ra đồng trinh của Đức Giêsu, dấu chỉ mầu nhiệm tử hệ thần linh của Ngài. 349
Hai văn bản của các sách Tin Mừng (Lc. 1,35 và Ga. 1,13-14). 350
Truyền Thống và các tác giả hiện đại 355
Ý nghĩa sự sinh ra đồng trinh đối với lịch sử cứu độ 357
Đức Giêsu, Ađam mới: 357
Sự sinh ra đồng trinh và sự sáng tạo mới 358
Ý nghĩa sự sinh ra đồng trinh đối với sự cứu độ các Kitô hữu 360
Dấu chỉ toàn bộ tính nhưng không của sự Nhập Thể và sự cứu độ 360
Sự sinh ra đồng trinh của Đức Giêsu, cơ sở và khuôn mẫu sự sinh mới của chúng ta. 362
Ý nghĩa sự thụ thai đồng trinh đối với mầu nhiệm Đức Maria 365
Sự đồng trinh của Đức Maria và đời sống trinh khiết trong Giáo Hội 365
“Virginitas cordis” của Đức Maria theo Luca 1,26-38  367
Các bản văn khác của Tân Ước 372
Mẫu tính của Đức Maria và khả năng sinh sản thiêng liêng của Ngài 375
II. TÂN NƯƠNG TRONG TIỆC CƯỚI THIÊN SAI 379
Chương 5: MẦU NHIỆM TIỆC CƯỚI 380
Dẫn nhập 380
Trước tiên là mầu nhiệm Đức Kitô 380
Đặc tính bí ẩn của chuyện kể 381
Những giải thích khác nhau 384
Ngữ cảnh và cấu trúc của chuyện kể Cana 386
Ngữ cảnh 386
Đoạn 1,19-2,12 386
Cấu trúc chuyện kể Cana 392
Cấu trúc bên trong của trích đoạn kinh thánh 2,1-12 392
Câu 11: Khởi đầu các dấu lạ 394
Sự “khởi đầu” 394
Các “dấu lạ” 400
Các nhận xét chú giải Kinh thánh 403
Câu 3: Họ hết rượu rồi 403
Câu 4: Lời đáp của Đức Giêsu 405
Câu 5: Lời của Đức Maria nói với người phục vụ 409
Giải thích thần học về dấu lạ Cana 412
Ý nghĩa Kitô học 413
Sự bày tỏ thiên sai của Đức Giêsu 413
Rượu thiên sai 414
Tiệc cưới Thiên sai và Giao Ước Mới. 417
Ý nghĩa Thánh Mẫu học 422
Tước hiệu “Bà” 423
Chức năng kép của Đức Maria 426
Kết luận 428
III. MẸ DÂNG THIÊN SAI CỦA THIÊN CHÚA 431
Chương 6: MẪU TÍNH THIÊN SAI CỦA ĐỨC MARIA 432
Ga. 19,25-27 432
Nhìn qua lịch sử giải thích 432
Bối cảnh thiên sai và giáo hội học của các câu 25 - 27 434
Sự song song với cảnh tiệc cưới thiên sai 434
Sự kết hợp chặt chẽ với cảnh chiếc áo dài không bị chia ra 435
Tương quan với trích đoạn Kinh Thánh kế tiếp (nhất là với câu 28) 436
Giải thích Ga. 19,15-27 437
Những lời của Đức Giêsu 437
Người môn đệ Đức Giêsu thương mến 440
Thân mẫu Đức Giêsu và cộng đoàn thiên sai mới 441
Tước hiệu “Bà” 441
Mẹ và tiên trưng của Giáo Hội 445
Câu 27b 447
Kết luận: “diện mạo Maria” của Giáo hội. 450
IV. TIÊN TRƯNG CỦA GIÁO HỘI MẸ VÀ HIỀN THÊ 458
Chương 7: NGƯỜI PHỤ NỮ ĐỘI TRIỀU THIÊN MƯỜI HAI NGÔI SAO  459
Dẫn nhập 560
Ngữ cảnh sách Khải huyền 12 463
Giải thích giáo hội học cơ bản về khải huyền 468
Người Phụ Nữ 466
Con Mãng Xà 476
Giải thích Maria 478
Khải Huyền 12 theo ánh sáng của Ga. 19,25-27 480
Sự khác nhau giữa Gioan 19,25-27 và Khải Huyền 12 484
PHẦN KẾT LUẬN 486
KÝ HIỆU CHỮ ĐẦU 488