Thần học về Đức Maria
Tác giả: Lm. Tanila Hoàng Đắc Ánh, OP
Ký hiệu tác giả: HO-A
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 10

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000176
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000177
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000178
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000271
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000889
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001272
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 137
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001377
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002660
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003074
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004867
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 134
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: ĐỨC MARIA THEO THÁNH KINH 5
I. Theo sách các Tin Mừng 6
1. Đức Maria trong lịch sử người nghèo 7
2. Đời sống thường ngày 8
3. Hình dung của Đức Maria 9
4. Thời thanh xuân của Đức Maria 10
5. Hôn nhân của Đức Maria 11
6. Đức Maria được mời gọi (LC 1,26-38) 12
7. Đức Maria thăm viếng bà Êlisabet 17
8. Đức Maria trở về Nadaret 20
9. Giáng sinh tại Belem 22
10. Những người chăn chiên chung quanh máng cỏ 23
11. Đổ giọt máu đầu tiên 23
12. Đức Giê su tại đền thờ 24
13. Tiên báo về sự Thương khó của Đức Maria 25
14. Trốn sang Aicập 26
15. "Không thấy con đâu" (Lc 2,45) 27
16. Cuộc đời ẩn dật của Đức Giê su 29
17. Mẹ Con xa cách 30
18. Đức Maria xin dấu lạ đầu tiên 30
19. Cuộc đời công khai 35
20. Đồng lao cộng khổ 36
21. Lần xuất hiện cuối cùng 39
22. Những tháng năm còn lại 39
23. Bên kia lịch sử 40
Kết thúc phần Đức Maria theo Tin mừng 41
II. Theo Cựu ước 42
1. Cựu ước chuẩn bị Đức Maria dưới khía cạnh luân lý 44
2. Cựu ước ám chỉ Đức Maria qua các đặc trưng 46
3. Cựu ước tiên báo về Đức Maria qua các lời sấm 53
Kết thúc phần Đức Maria theo Cựu Ước 63
CHƯƠNG II: ĐỨC MARIA TRONG TÍN ĐIỀU 66
A. Những tín điều Thánh Kinh 71
I. Mẹ Thiên Chúa 66
1. Một ngôn ngữ Thánh kinh và truyền thống 66
2. Những vấn nạn nghiêm trọng 69
3. Người Con của Đức Maria là một Ngôi vị thần linh 70
4. Mẹ Thiên Chúa theo nhân tính 70
II. Đồng Trinh 71
1. Một sự kiện 72
2. Bị phi bác 74
3. Đồng trinh vẹn toàn 76
III. Thánh thiện 77
1. Thánh kinh 77
2. Nghi ngờ và lẽ phải 77
3. Một ý thức 79
B. Hai Tín điều được công bố sau hết 86
1. Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 87
2. Đức Maria Hồn Xác Lên trời 94
C. Hai dữ kiện chưa được định tín 101
1. Đức Maria trong công trình cứu độ 101
2. Đức Maria trong nền phụng tự 109
CHƯƠNG III: SỐNG VỚI ĐỨC MARIA THẾ NÀO?  
I. Sự hiện diện của Đức Maria 122
1. Nền tảng 115
2. Những đặc tính của sự hiện diện ấy 117
3. Sống hiện diện ấy thế nào? 119
II. Sự Thánh hiến hoặc dâng mình cho Đức Maria 122
1. Thánh hiến nghĩa là gì? 122
2. Vai trò của Đức Maria trong sự thánh hiến 124
LỜI KẾT THÚC 137
THƯ TỊCH RÚT NGẮN 138