Đức Mẹ La Vang
Phụ đề: Tài liệu Thánh Mẫu học
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001761
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 650
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002775
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 650
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013385
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 650
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TỔNG DẪN NHẬP 17
1.  CHỦ ĐỀ 17
2.  NHỮNG LÝ DO CHỌN LỰA CHỦ ĐỀ NÀY  18
3.  CÁC NGUỒN TÀI LIỆU 24
4.  DÀN BÀI CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHẢI THEO 25
5.  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA CHÚNG TÔI: MỘT ĐÓNG GÓP KHÔNG NHỎ VÀ MỘT KÊU GỌI LUÔN SỐNG HY VỌNG 30
PHẦN I: LỊCH SỬ 33
DẪN NHẬP PHẦN MỘT 33
LƯỢC SỬ VỆT NAM 34
Từ khởi đầu đến đế chế Việt Nam  
Sự đô hộ của Pháp: 1859 1954  
Bắc và Nam Việt Nam: 1955 - 1975 41
Việt Nam Tái thông nhất: 1976  
Chương I  
BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ TÔN GIÁO KHI ĐỨC MẸ HIỆN RA VÀ BAN HÀNH SỨ ĐIỆP 45
1. DẪN NHẬP 45
1. 1. BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ TÔN GIÁO 47
1.1.1. Tên La Vang 47
1.1.2. Bối cảnh lịch sử 53
1.1.3. Bối cảnh tôn giáo 66
1.2. SỰ HIỆN RA CỦA ĐỨC MẸ LA VANG 84
1.2.1. Sự kiện hiện ra 84
1 2.2. Đức Mẹ La Vang và những cuộc bách hại 105
1.2.3. Vài câu chuyện truyền thuyết 113
1.2.4. Những nhận xét cá nhân: giải thích và đánh giá 118
1.3. SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC MẸ LA VANG 139
1.3.1. Sứ điệp thật của La Vang là gì? 139
1.3.2. Ý nghĩa của sứ điệp La Vang 146
1.3.3. Các nét đặc trưng của sứ điệp La Vang 153
1.3.4. Sứ điệp Đức Mẹ La Vang và Vatican II 158
1.3.5. Thử giải thích Sứ điệp Đức Mẹ La Vang Vang
1.3.6. Sứ điệp Đức Mẹ La Vang (khoảng ngày 17.08.1798) và Sứ điệp Đức Mẹ Pontmain (17.01.1871) 177
1.4. KẾT LUẬN 182
Chương II  
ĐỀN THÁNH VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA 184
2.. DẪN NHẬP 184
2.1. ĐỀN THÁNH 185
2.1.1. Sự tiến triển của Đền thánh 185
2 1.2. Linh Đài Đức Mẹ 190
2.1.3. Phát triển Trung Tâm Thánh Mẫu toàn quốc 193
2.1.4. Những cuộc hành hương 201
2.2. HỘI NHẬP VĂN HÓA 222
2.2.1. Tiếng nói của các Giám Mục Việt Nam trong Thượng Hội Đồng Giám Mục cho Châu Á 223
2.2.2. Vấn đề hội nhập văn hóa: Pho tượng mới 232
2.3. ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ LA VANG: NƠI ĐỐI THOẠI ĐẠI KẾT VÀ LIÊN TÔN 242
2.3.1. Nơi đối thoại 242
2.3.2. Các tôn giáo lớn ở Việt Nam 246
2.3.3. Những tín ngưỡng cổ xưa 289
2.4   KẾT LUẬN 313
Chương III  
THẦN HỌC VỀ SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ LA VANG 316
3. DẪN NHẬP 316
3.1. PHƯƠNG DIỆN KITÔ HỌC  
3.1.1. Đức Kitô: Con Thiên Chún, Ngôi Lời Nhập Thể 318
3.1.2. Đức Kitô: Đấng cứu chuộc và Đấng trung gian duy nhất 333
3.2. PHƯƠNG DIỆN THÁNH MẪU HỌC  368
3.2.1. Maria - Eva, Maria - Phụ nữ  
3.2.2. Đức Maria: Mẹ của Thiên Chúa 387
3.3. PHƯƠNG DIỆN PHỤNG VỤ 413
3.3.1. Những cử hành phụng vụ ở đền thánh La Vang 413
3.3.2. Phụng vụ và các giờ kinh, làm phép nước và lá cây 423
3.3.3. Âm nhạc và và bài hát trong phụng vụ: các vũ diệu thánh. 429
3.3.4.   Nhận xét về sự tuân giữa các quy tắc của phụng vụ 433
3.4. PHƯƠNG DIỆN KINH NGUYỆN 435
3.4.1. Kinh Tiền tụng riêng của Đức Mẹ La Vang 438
3.4.2. Các lời nguyện của lễ ĐỨc Mẹ La Vang 441
3.4.3. Các lời kinh bình dân  
3.5.  KẾT LUẬN  
Chương IV  
TỪ SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ LA VANG ĐẾN MẪU TÍNH ÂN SỦNG CỦA ĐỨC MARIA VỀ NỀN LINH ĐẠO HY VỌNG 472
4. DẪN NHẬP 472
4.1. MẪU TÍNH ÂN SỦNG 473
4.1.1. Mẫu tính  473
4.1.2. Đức Maria:Mẹ loài người (Mẫu tính thiêng liêng) 483
4.1.3. Sự làm trung gian ân sủng 508
4.1.4.  Nhận xét 526
4.2. LINH ĐẠO HY VỌNG 527
4.2.1. Vai trò của Đức Maria trong tính năng động của nền inh đạo Hy Vọng 528
4.2.2. Năm điểm linh đạo liên quan đến sự thánh hóa bản thân 536
4.2.3. Năm điểm linh đạo liên quan đến Giáo Hội và Xã Hội 554
4.3. KẾT LUẬN  
TỔNG KẾT LUẬN 572
CHƯƠNG I: BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ TÔN GIÁO 572
CHƯƠNG II: ĐỀN THÁNH VÀ SỰ HỘI NHẬP VĂN HOÁ 577
CHƯƠNG III: THẦN HỌC VỀ SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ LA VANG 590
Phương diện Kitô học: 590
Phương diện Thánh Mẫu Học 592
Phương diện Phụng Vụ 595
Phương diện Kinh Nguyện 596
CHƯƠNG IV: TỪ SỨ ĐIẸP CỦA ĐỨC MẸ LA VANG ĐẾN MẪU TÍNH ÂN SỦNG CỦA ĐỨC MARIA VÀ NỀN LINH ĐẠO HY VỌNG 598
Sự làm trung gian ân sủng của Đức Maria 600
Từ sứ điệp Đức Mẹ La Vang đến nền linh đạo hy vọng 602
Năm điểm Linh Đạo liên quan đến sự thánh hoá bản thân 603
Năm điểm linh đạo liên quan đến Giáo Hội và xã hội 606
Vài đường lối mục vụ 609
Gia đình chiếm một vị trí quan trọng 612
SPÉCIALEMENT EN RELATION AVEC LE VVIET NAM ET NOTRE DAME DE LA VANG 616
1.1. SOURCES 616
1.2. DOCUMENTS MARIALS DE JEAN PAUL II 618
1.3. DOCUMENTS CHOISIS DU MAGISTERE PONTIFICAL ET EPISCOPAL 620
II. DICTIONNAIRES 626
III. ETUDES SUR LES SANCTUAIRES 627
IV.1. JEAN PAUL II ET L'EGLISE DU VIET NAM 636
IV.3. DOCUMENTS SUR NOTRE DAME DE LA VANG 643
NAM  
IV.4. DOCUMEN TS SUR NOTRE DAME DE LA VANG 643
IV.5. ARTICLES SUR NOTRE DAME DE LAVANG 646