Tháng ông thánh Giuse
Tác giả: Gm. Phêrô Maria Đông M.E.P
Ký hiệu tác giả: DON
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S105
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002119
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 394
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

 

Lời giới thiệu 5
BẢN QUỐC NGỮ  
Mục lục 11
Kể những In-du Toà Thánh ban cho những kẻ làm việc tháng ông Thánh Giu-se 17
Dẫn cách làm việc tháng ông Thánh Giu-se 17
Tối trước ngày mồng một 19
Ngày mồng một: Về dòng dõi ông Thánh Giu-se 24
Ngày mồng hai: Về tên cực trọng ông Thánh Giu-se  30
Ngày mồng ba: Về sự ông Thánh Giu-se càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan là thể nào 34
Ngày mồng bốn: Về sự Đức Chúa Trời chọn ông Thánh Giu-se làm bạn Rất Thánh Đức Bà 39
Ngày mồng năm: Về sự ông Thánh Giu-se cùng Rất Thánh Đức Bà yêu đương nhau là thể nào 44
Ngày mồng sáu: Về sự ông Thánh Giu-se lấy lòng sốt sắng mà thờ phượng kính lạy 49
Ngày mồng bảy: Về sự ông Thánh Giu-se thấy Ba Vua đến lạy Đức Chúa Giêsu 54
Ngày mồng tám: Về sự ông Thánh Giu-se đặt tên cho Đức Chúa Giêsu là thể nào 58
Ngày mồng chín: Về sự ông Thánh Giu-se dâng Đức Chúa Giêsu cho Đức Chúa Cha 63
Ngày mồng mười: Về sự ông Thánh Giu-se đem Rất Thánh Đức Bà và Đức Chúa Giêsu trốn sang nước I-chi-to là thể nào 69
Ngày thứ 11: Về sự ông Thánh Giu-se làm và cách Người ăn ông Thánh Giu-sở trong nhà 74
Ngày thứ 12: Về sự ông Thánh Giu-se lạc mất Đức Chúa Giêsu khỏi ba ngày 79
Ngày thứ 13: Về sự ông Thánh Giu-se yêu mến Đức Chúa Giêsu là thể nào 84
Ngày thứ 14: Về sự ông Thánh Giu-se làm gương nhân đức hiền lành trong cửa nhà 89
Ngày thứ 15: Về sự ông Thánh Giu-se làm gương sự hằng kính nhớ Đức Chúa Trời 93
Ngày thứ 16: Về sự ông Thánh Giu-se làm gương nhân đức vâng lời chịu luỵ 97
Ngày thứ 17: Về sự ông Thánh Giu-se làm gương nhân đức đồng trinh sạch sẽ 101
Ngày thứ 18: Về sự ông Thánh Giu-se làm gương đọc kinh cầu nguyện 106
Ngày thứ 19: Về ngày lễ ông Thánh Giu-se  111
Ngày thứ 20: Về sự ông Thánh Giu-se làm gương nhân đức khó khăn là thể nào 116
Ngày thứ 21: Về sự ông Thánh Giu-se làm gương nhân đức chịu khó bằng lòng 122
Ngày thứ 22: Về sự ông Thánh Giu-se làm gương nhân đức chịu khó 126
Ngày thứ 23: Về sự ông Thánh Giu-se chết lành là thể nào 130
Ngày thứ 24: Về sự ông Thánh Giu-se làm quan thầy cầu bầu cho 135
Ngày thứ 25: Về sự ông Thánh Giu-se xuống lâm-bô là thể nào 139
Ngày thứ 26: Về sự ông Thánh Giu-se sống lại là thể nào 143
Ngày thứ 27: Về sự ông Thánh Giu-se được cả sáng, được vui mừng 148
Ngày thứ 28: Về sự ông Thánh Giu-se làm quan thầy cả và 153
Ngày thứ 29: Vì những lẽ nào đời bây giờ người ta kính mến 158
Ngày thứ 30: Về những việc phải làm cho được kính mến ông Thánh Giu-se 162
Ngày thứ 31: Về sự phải giữ lòng vững vàng kính mên ông Thánh Giu-se 168
Về những tuần cầu xin ơn ông Thánh Giu-se  173
Kinh ngắm bảy sự đau đớn cùng bảy sự vui mừng ông Thánh Giu-se 175
Về những In-du Toà Thánh đã ban cho những kẻ ngắm bảy sự đau đớn cùng bảy sự vui mừng ông Thánh Giu-se 180
Lại cuối sách có mấy kinh cầu xin ông Thánh Giu-se 181
Chú thích 193
BẢN CHỮ NÔM  
Mục lục 380
Kể những In-du Toà Thánh ban cho những kẻ làm việc tháng ông Thánh Giu-se 374
Dẫn cách làm việc tháng ông Thánh Giu-se 374
Tối trước ngày mồng một 372
Ngày mồng một: Về dòng dõi ông Thánh Giu-se 367
Ngày mồng hai: Về tên cực trọng ông Thánh Giu-se  361
Ngày mồng ba: Về sự ông Thánh Giu-se càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan là thể nào 357
Ngày mồng bốn: Về sự Đức Chúa Trời chọn ông Thánh Giu-se làm bạn Rất Thánh Đức Bà 352
Ngày mồng năm: Về sự ông Thánh Giu-se cùng Rất Thánh Đức Bà yêu đương nhau là thể nào 347
Ngày mồng sáu: Về sự ông Thánh Giu-se lấy lòng sốt sắng mà thờ phượng kính lạy 342
Ngày mồng bảy: Về sự ông Thánh Giu-se thấy Ba Vua đến lạy Đức Chúa Giêsu 342
Ngày mồng tám: Về sự ông Thánh Giu-se đặt tên cho Đức Chúa Giêsu là thể nào 337
Ngày mồng chín: Về sự ông Thánh Giu-se dâng Đức Chúa Giêsu cho Đức Chúa Cha 333
Ngày mồng mười: Về sự ông Thánh Giu-se đem Rất Thánh Đức Bà và Đức Chúa Giêsu trốn sang nước I-chi-to là thể nào 328
Ngày thứ 11: Về sự ông Thánh Giu-se làm và cách Người ăn ông Thánh Giu-sở trong nhà 322
Ngày thứ 12: Về sự ông Thánh Giu-se lạc mất Đức Chúa Giêsu khỏi ba ngày 317
Ngày thứ 13: Về sự ông Thánh Giu-se yêu mến Đức Chúa Giêsu là thể nào 312
Ngày thứ 14: Về sự ông Thánh Giu-se làm gương nhân đức hiền lành trong cửa nhà 307
Ngày thứ 15: Về sự ông Thánh Giu-se làm gương sự hằng kính nhớ Đức Chúa Trời 302
Ngày thứ 16: Về sự ông Thánh Giu-se làm gương nhân đức vâng lời chịu luỵ 298
Ngày thứ 17: Về sự ông Thánh Giu-se làm gương nhân đức đồng trinh sạch sẽ 294
Ngày thứ 18: Về sự ông Thánh Giu-se làm gương đọc kinh cầu nguyện 290
Ngày thứ 19: Về ngày lễ ông Thánh Giu-se  285
Ngày thứ 20: Về sự ông Thánh Giu-se làm gương nhân đức khó khăn là thể nào 275
Ngày thứ 21: Về sự ông Thánh Giu-se làm gương nhân đức chịu khó bằng lòng 269
Ngày thứ 22: Về sự ông Thánh Giu-se làm gương nhân đức chịu khó 265
Ngày thứ 23: Về sự ông Thánh Giu-se chết lành là thể nào 261
Ngày thứ 24: Về sự ông Thánh Giu-se làm quan thầy cầu bầu cho 256
Ngày thứ 25: Về sự ông Thánh Giu-se xuống lâm-bô là thể nào 252
Ngày thứ 26: Về sự ông Thánh Giu-se sống lại là thể nào 248
Ngày thứ 27: Về sự ông Thánh Giu-se được cả sáng, được vui mừng 243
Ngày thứ 28: Về sự ông Thánh Giu-se làm quan thầy cả và 238
Ngày thứ 29: Vì những lẽ nào đời bây giờ người ta kính mến 233
Ngày thứ 30: Về những việc phải làm cho được kính mến ông Thánh Giu-se 229
Ngày thứ 31: Về sự phải giữ lòng vững vàng kính mên ông Thánh Giu-se 223
Về những tuần cầu xin ơn ông Thánh Giu-se  218
Kinh ngắm bảy sự đau đớn cùng bảy sự vui mừng ông Thánh Giu-se 216
Về những In-du Toà Thánh đã ban cho những kẻ ngắm bảy sự đau đớn cùng bảy sự vui mừng ông Thánh Giu-se 211
Lại cuối sách có mấy kinh cầu xin ông Thánh Giu-se 210
Mục lục chung 283