Các Thánh truyện. Tháng năm
Tác giả: Giêrônimô Maiorica, SJ
Ký hiệu tác giả: MAI
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S25
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002015
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 257
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mồng một  
1. Ông Thánh Philiphe 27
2. Ông Thánh Giacobe Hậu truyện 29
Mồng Hai  
3. Ông Thánh Atanasio vít vồ truyện 32
Mồng Ba  
4. Lễ lấy Câu rút Thánh 45
5. Ông Thánh Alesanri Pha pha truyện 48
Mồng Bốn  
6. Bà Thánh Monica truyện 52
Mồng Năm  
7. Ông Thánh Masimo vít vồ truyện 57
Mồng Sáu  
8. Ông Thánh Giuong chịu khó truyện 58
Mồng Bảy  
9. Ông Thánh Tanilao vít vồ truyện 60
Mồng Tám  
10. Lễ Đức Thánh Mighe hiện xuống xưa trên núi tên là Gagano 64
Mồng Chín  
11. Ông Thánh Gheregorio vít vồ đốctore truyện 66
Mồng Mười  
12. Ông Thánh Gôriong tử vì đạo truyện 72
13. Ông Thánh Catadu vít vồ truyện 76
Mười Một  
14. Ông Thánh Mamito vít vồ truyện 77
Mười Hai  
15. Ông Thánh Nireu cùng ông Thánh Akikeu tử vì đạo truyện 78
16. Ông Thánh Phancaraxio 81
Mười Ba  
17. Ông Thánh Giuong ở lặng vít vồ truyện 82
Mười Bốn  
18. Ông Thánh Bôniphaxio tử vì đạo truyện 83
Mười Lăm  
19. Ông Thánh Giuong Damasen truyện 86
Mười Sáu  
20. Ông Thánh Ubadu vít vồ truyện 90
Mười Bảy  
21. Ông Thánh Tôphete tử vì đạo truyện 91
22. Bà Thánh Rina đồng trinh tử vì đạo truyện 92
Mười Tám  
23. Ông Thánh Vinanxio tử vì đạo 94
24. Ông Thánh Êpherem tu hành truyện 95
Mười Chín  
25. Bà Thánh Vudenxiana đồng trinh truyện 99
26. Ông Thánh Phêro Pha pha truyện 100
Hai Mươi  
27. Ông Thánh Bênadino tu hành truyện 103
Hai Mươi Mốt  
28. Ông Thánh Giutino tử vì đạo truyện 108
Hai Mươi Hai  
29. Ông Thánh Côari truyện 111
Hai Mươi Ba  
30. Ông Thánh Dêsirio vít vồ truyện 114
Hai Mươi Bốn  
31. Ông Thánh Dunasuongi và ông Thánh Rôcasiong tử vì đạo truyện 116
32. Ông Thánh Sesario vít vồ truyện 117
Hai Mươi Lăm  
33. Ông Thánh Ubano Pha pha tử vì đạo 121
Hai Mươi Sáu  
34. Ông Thánh Êleutirio Pha pha tử vì đạo 122
35. Ông Thánh Philiphe tu hành truyện 124
Hai Mươi Bảy  
36. Ông Thánh Giuong Pha pha tử vì đạo 126
Hai Mươi Tám  
37. Ông Thánh Giêmano vít vồ truyện 128
Hai Mươi Chín  
38. Ông Thánh Sisinio tử vì đạo truyện 131
39. Ông Thánh Máttinhano vít vồ truyện 132
Ba Mươi  
40. Ông Thánh Philise Pha pha tử vì đạo truyện 133
Ba Mươi Mốt  
41. Bà Thánh Phêrolina đồng trinh truyện 134