Thiên Chúa thánh giáo khải mông
Tác giả: Giêrônimô Maiorica, SJ
Ký hiệu tác giả: MAI
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S78
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002115
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 338
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
BẢN QUỐC NGỮ  
Đoạn thứ nhất: Giảng khải mông là đí gì và có mấy phần? 14
Đoạn thứ hai: Giảng sự dấu Câu-rút 18
Đoạn thứ ba: Giảng mười hai điều phải tin 27
Đoạn thứ bốn: Giảng lời nguyên Đức Chúa Giêsu truyền 93
Đoạn thứ năm: Giảng kinh A-ve 109
Đoạn thứ sáu: Giảng mười sự răn 116
Chú thích 171
BẢN CHỮ NÔM  
Đoạn thứ nhất: Giảng khải mông là đí gì và có mấy phần? 333
Đoạn thứ hai: Giảng sự dấu Câu-rút 329
Đoạn thứ ba: Giảng mười hai điều phải tin 320
Đoạn thứ bốn: Giảng lời nguyên Đức Chúa Giêsu truyền 254
Đoạn thứ năm: Giảng kinh A-ve 231
Đoạn thứ sáu: Giảng mười sự răn 337
Mục lục chung