Vãn thánh cả Giuse
Tác giả: Lm. Trần Lục
Ký hiệu tác giả: TR-L
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002125
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002249
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Bản quốc ngữ 5
Mục lục 5
1. Lễ Ba Vua cựu văn 8
2. Bà Thánh Anna cựu vãn 13
3. Bà Thánh Anna vãn 19
4. Đại Thánh GiuaKinh sự tích 24
5. Mừng chúc Ông Thánh Giuse 34
6. Mừng Ông Thánh Giuse khi sống 40
7. Mừng Ông Thánh Giuse sinh thì 42
8. Đức Chúa Trời lo liệu cho Ông Thánh Giuse kết bạn với Đức Bà 45
9. Cầu chung cả thất khổ Đức Bà và Ông Giuse 54
10. Đệ nhất khổ lạc 55
11. Đệ nhị khổ lạc 58
12. Đệ tam khổ lạc 62
13. Đệ tứ khổ lạc 65
14. Đệ ngũ khổ lạc 68
15. Đệ lục khổ lạc 72
16. Đệ thất khổ lạc 74
17. Đại Thánh Phêrô cựu sự tích 77
18. Đại Thánh Giuse cựu sự tích 79
19. Lê Xù cổ tích truyện 112
20. Đại Thánh Phêrô sự tích 168
21. Đại Thánh Giuong Baotixita sự tích 195