Lộ Đức Thánh Mẫu
Tác giả: Gm. Phêrô Maria Đông M.E.P
Ký hiệu tác giả: DON
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S107 - T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002107
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 402
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
BẢN QUỐC NGỮ  
Đoạn thứ 30: Về sự các quan còn cứ cấm người ta đến viếng hang đá mãi 7
Đoạn thứ 31: Về sự Rất Thánh Đức Bà hằng cứ làm phép lạ chữa kẻ bệnh tật 15
Đoạn thứ 32: Về sự đức vua truyền cho quan tổng đốc phải trừu tờ quan ấy đã cấm người ta đến viếng hang đá lại 20
Đoạn thứ 33: Về thể thức toà tra cứ xét mà xét việc hang đá Ma-sa-bi-e thật hư thế nào 27
Đoạn thứ 34: Về phép lạ Đức Bà chữa một người đàn bà tên là Ma-da-lê-na 32
Đoạn thứ 35: Còn kể một phép lạ Đức Bà làm chữa một con bé tên là Ma-ri-a 42
Đoạn thứ 36: Về sự Đức Vít vồ Bê-trăng-đô giản ra ba năm rồi mới đoán xử việc hang đá 47
Đoạn thứ 37: Về sự Đức Vít vồ Bê-trăng-đô làm thư chung mà phân xử việc hang đá và quyết đoán việc ấy là việc thật đáng tin là thể nào 51
Đoạn thứ 38: Về sự Đức Vít vồ Bê-trăng-đô khởi công xây đền thờ 68
Đoạn thứ 39: Về truyện một người sĩ nhân tên là Hê-ri-cô 71
Đoạn thứ 40: Về sự Đức Bà làm phép lạ chữa đứa con trai bảy tuổi tê bại cả và mình 82
Đoạn thứ 41: Về sự Đức Vít vồ Bê-trăng-đô dạy để tượng Đức Bà  86
Đoạn thứ 42: Về sự Đức Bà chữa đứa trẻ trai khác phải bệnh đau mắt 95
Đoạn thứ 43: Về sự Đức Bà làm phép lạ chữa người đàn bà ốm đã gần chết 98
Đoạn thứ 44: Về sự Đức Vít vồ làm phép nhà thờ ở tầng dưới 107
Đoạn thứ 45: Về truyện Bê-na-đê-ta vào nhà dòng 112
Đoạn thứ 46: Về sự Đức Bà chữa người đàn bà hai mươi mốt tuổi hấp hối rình sinh thì 121
Đoạn thứ 47: Về sự Đức Bà làm phép lạ chữa người kia tên là Giu-ong 130
Đoạn thứ 48: Về sự Đức Bà làm phép lạ chữa người con trai tên là Giu-li-o 139
Đoạn thứ 49: Về sự Đức Bà chữa một đứa con trai mười lăm tuổi câm và bất toại 146
Đoạn thứ 50: Về sự Đức Bà chữa người thợ tên là Hán Khuê ở nước Bê-chi-tô 154
Đoạn thứ 51: Về sự Đức Vít vồ Bê-trăng-đô làm thư chung khuyên giục người ta làm phúc tiền của để mà làm nha thờ Đức Bà cho xong, cùng về sự người ta qua đời là thể nào 162
Đoạn thứ 52: Về sự Đức Vít vồ Phê-rô nối quyền Đức Vít vồ Bê-trăng-đô coi sóc địa phận Ta-bê 170
Đoạn thứ 53: Về một hai phép lạ Đức Bà làm 174
Đoạn thứ 54: Về sự Đức Vít vồ Phê-rô làm phép nhà thờ Đức Bà  178
Đoạn thứ 55: Về sự Đức Bà chữa một người thợ mộc ốm đau đã ba mươi năm tròn 185
Quyển Thứ Nhất Chung 196
Chú thích 198
BẢN CHỮ NÔM  
Đoạn thứ 30: Về sự các quan còn cứ cấm người ta đến viếng hang đá mãi 391
Đoạn thứ 31: Về sự Rất Thánh Đức Bà hằng cứ làm phép lạ chữa kẻ bệnh tật 383
Đoạn thứ 32: Về sự đức vua truyền cho quan tổng đốc phải trừu tờ quan ấy đã cấm người ta đến viếng hang đá lại 378
Đoạn thứ 33: Về thể thức toà tra cứ xét mà xét việc hang đá Ma-sa-bi-e thật hư thế nào 371
Đoạn thứ 34: Về phép lạ Đức Bà chữa một người đàn bà tên là Ma-da-lê-na 366
Đoạn thứ 35: Còn kể một phép lạ Đức Bà làm chữa một con bé tên là Ma-ri-a 356
Đoạn thứ 36: Về sự Đức Vít vồ Bê-trăng-đô giản ra ba năm rồi mới đoán xử việc hang đá 351
Đoạn thứ 37: Về sự Đức Vít vồ Bê-trăng-đô làm thư chung mà phân xử việc hang đá và quyết đoán việc ấy là việc thật đáng tin là thể nào 347
Đoạn thứ 38: Về sự Đức Vít vồ Bê-trăng-đô khởi công xây đền thờ 330
Đoạn thứ 39: Về truyện một người sĩ nhân tên là Hê-ri-cô 327
Đoạn thứ 40: Về sự Đức Bà làm phép lạ chữa đứa con trai bảy tuổi tê bại cả và mình 316
Đoạn thứ 41: Về sự Đức Vít vồ Bê-trăng-đô dạy để tượng Đức Bà  312
Đoạn thứ 42: Về sự Đức Bà chữa đứa trẻ trai khác phải bệnh đau mắt 303
Đoạn thứ 43: Về sự Đức Bà làm phép lạ chữa người đàn bà ốm đã gần chết 300
Đoạn thứ 44: Về sự Đức Vít vồ làm phép nhà thờ ở tầng dưới 291
Đoạn thứ 45: Về truyện Bê-na-đê-ta vào nhà dòng 286
Đoạn thứ 46: Về sự Đức Bà chữa người đàn bà hai mươi mốt tuổi hấp hối rình sinh thì 277
Đoạn thứ 47: Về sự Đức Bà làm phép lạ chữa người kia tên là Giu-ong 268
Đoạn thứ 48: Về sự Đức Bà làm phép lạ chữa người con trai tên là Giu-li-o 259
Đoạn thứ 49: Về sự Đức Bà chữa một đứa con trai mười lăm tuổi câm và bất toại 252
Đoạn thứ 50: Về sự Đức Bà chữa người thợ tên là Hán Khuê ở nước Bê-chi-tô 244
Đoạn thứ 51: Về sự Đức Vít vồ Bê-trăng-đô làm thư chung khuyên giục người ta làm phúc tiền của để mà làm nha thờ Đức Bà cho xong, cùng về sự người ta qua đời là thể nào 236
Đoạn thứ 52: Về sự Đức Vít vồ Phê-rô nối quyền Đức Vít vồ Bê-trăng-đô coi sóc địa phận Ta-bê 228
Đoạn thứ 53: Về một hai phép lạ Đức Bà làm 224
Đoạn thứ 54: Về sự Đức Vít vồ Phê-rô làm phép nhà thờ Đức Bà  220
Đoạn thứ 55: Về sự Đức Bà chữa một người thợ mộc ốm đau đã ba mươi năm tròn 213
Quyển Thứ Nhất Chung 202
Mục lục chung 393