Sách dẫn đàng nhân đức
Phụ đề: Phần I
Tác giả: Thánh Phanxicô Salesiô
Ký hiệu tác giả: PH-S
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S88
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002126
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 458
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
BẢN QUỐC NGỮ  
Mục lục 11
Ông thánh Phanxico de Sale Vít vồ truyện 28
Kinh ông thánh Phanxico dâng sách này cho Đức Chúa Giêsu 44
Tựa ông thánh Phanxico đã làm đầu sách này 45
QUYỂN THỨ NHẤT  
Dạy kể mới muốn còn toan liệu ở siêng năng nắn thờ phượng Đức Chúa Trời, cho biết một hai lẽ phải cứ, cùng một hai việc phải tập tành cho được dốc lòng ra sức ở siêng năng nắn làm vậy
Đoạn thứ nhất: Giảng về nhân đức thật ở siên năng nắn thờ phượng Đức Chúa Trời 59
Đoạn thứ hai: Giảng những sự trọng về nhân đức ở siêng năng nắn thờ phượng Đức Chúa Trời 65
Đoạn thứ ba: Dạy về sự bổn đạo có chức nào, quyền nào và làm nghề nghiệp nào, thì cũng được ở siêng năng nắn thờ phượng Đức Chúa Trời 71
Đoạn thứ bốn: Giảng về sự cần phải có một thầy cả coi sóc linh hồn, cho được vào đàng nhân đức ở siêng năng nắn thờ phượng Đức Chúa Trời, một ngày một siêng năng nắn hơn nữa 76
Đoạn thứ năm: Giảng về kẻ rắp lòng đi đàng nhân đức ở siêng năng nắn thờ phượng Đức Chúa Trời thì trước hết phải rửa linh hồn mình cho sạch 83
Đoạn thứ sáu: Giảng về sự làm cho linh hồn sạch những tội trọng 88
Đoạn thứ bảy: Giảng về sự làm cho sạch linh hồn hơn nữa, là đừng yêu sự tội 91
Đoạn thứ tám: Giảng về những lẽ làm cho linh hồn sạch những ý trái bởi còn yêu sự tội mà ra 94
- Ngắm điều thứ nhất: Về ơn trọng Đức Chúa Trời sinh ra ta 96
- Ngắm điều thứ hai: Nhân vì ý nào mà Đức Chúa Trời sinh ra ta 100
- Ngắm điều thứ ba: Về ơn trọng Đức Chúa Trời đã xuống cho ta 104
- Ngắm điều thứ bốn: Về sự tội 108
- Ngắm điều thứ năm: Về sự chết 111
- Ngắm điều thứ sáu: Về sự phán xét 115
- Ngắm điều thứ bảy: Về sự địa ngục 120
- Ngắm điều thứ tám: Về sự thiên đường 122
- Ngắm điều thứ chín: Về sự chọn thiên đàng mà bỏ địa ngục 125
- Ngắm điều thứ mười: Về sự chọn nhân đức ở siêng năng nắn thờ phượng Đức Chúa Trời 128
Đoạn thứ chín: Giảng về sự xưng lại các tội cũ đã phạm từ có trí khôn đến rầy 132
Đoạn thứ mười: Giảng về sự đọc kinh dốc lòng thờ phượng Đức Chúa Trời cho đến trọn đời 134
Đoạn thứ 11: Giảng về một hai lời về kinh trước này 136
Đoạn thứ 12: Giảng về sự làm cho linh hồn sạch những ý trái về yêu tội nhẹ 138
Đoạn thứ 13: Giảng về sự làm cho linh hồn sạch những ý trái về yêu sự vô ích, cùng liều mình phạm tội quá lẽ 142
Đoạn thứ 14: Giảng về sự làm cho linh hồn sạch những nết xấu khác nữa 144
QUYỂN THỨ HAI  
Dạy cho biết lẽ để mà nguyện ngắm, cùng chịu các phép Sacaramento cho nên, cho được nghĩa cùng Đức Chúa Trời một ngày một vững bền hơn
Đoạn thứ nhất: Giảng về sự nguyện ngắm là sự cần dường nào 146
Đoạn thứ hai: Giảng về phần thứ nhất phải làm khi dọn mình ngắm, là nhớ Đức Chúa Trời ngự trước mặt mình 152
Đoạn thứ ba: Giảng về phần thứ hai phải làm khi dọn mình mà ngắm là cầu xin Đức Chúa Trời phù hộ cho con được làm việc lành nên 156
Đoạn thứ bốn: Giảng về phần thứ ba phải làm khi muốn dọn mình mà ngắm 157
Đoạn thứ năm: Giảng về sự ngắm 159
Đoạn thứ sáu: Giảng về sự chiều về những ý lành cùng dốc lòng giữ sự nọ sự kia 160
Đoạn thứ bảy: Giảng về bốn sự còn phải làm sau khi đã ngắm đoạn 161
Đoạn thứ tám: Giảng một hai lẽ chung về sự ngắm 163
Đoạn thứ chín: Giảng về sự khô khan lạt lẽo đang khi ngắm 167
Đoạn thứ mười: Giảng năm ba sự phải làm sáng ngày 169
Đoạn thứ 11: Giảng về những sự phải làm ban tối 172
Đoạn thứ 12: Giảng về sự chọn một nơi nào thiêng liêng cho lòng được ở mà nghỉ đấy 174
Đoạn thứ 13: Giảng về sự than thở cùng chầu chức Đức Chúa Trời 178
Đoạn thứ 14: Giảng về sự xem lễ Misa 188
Đoạn thứ 15: Giảng về những việc lành chung 193
Đoạn thứ 16: Giảng về sự kính thờ cùng cầu xin các thánh 195
Đoạn thứ 17: Giảng về sự nghe đọc sách cùng nghe giảng 197
Đoạn thứ 18: Giảng về sự theo thánh ý Đức Chúa Trời khi soi sáng lòng ta 200
Đoạn thứ 19: Giảng về sự xưng tội 205
Đoạn thứ 20: Giảng về sự năng chịu lễ 211
Đoạn thứ 21: Giảng về sự dọn mình chịu lễ 217
Chú thích 223
BẢN CHỮ NÔM  
Mục lục 440
Ông thánh Phanxico de Sale Vít vồ truyện 423
Kinh ông thánh Phanxico dâng sách này cho Đức Chúa Giêsu 407
Tựa ông thánh Phanxico đã làm đầu sách này 406
QUYỂN THỨ NHẤT  
Dạy kể mới muốn còn toan liệu ở siêng năng nắn thờ phượng Đức Chúa Trời, cho biết một hai lẽ phải cứ, cùng một hai việc phải tập tành cho được dốc lòng ra sức ở siêng năng nắn làm vậy
Đoạn thứ nhất: Giảng về nhân đức thật ở siên năng nắn thờ phượng Đức Chúa Trời 392
Đoạn thứ hai: Giảng những sự trọng về nhân đức ở siêng năng nắn thờ phượng Đức Chúa Trời 386
Đoạn thứ ba: Dạy về sự bổn đạo có chức nào, quyền nào và làm nghề nghiệp nào, thì cũng được ở siêng năng nắn thờ phượng Đức Chúa Trời 380
Đoạn thứ bốn: Giảng về sự cần phải có một thầy cả coi sóc linh hồn, cho được vào đàng nhân đức ở siêng năng nắn thờ phượng Đức Chúa Trời, một ngày một siêng năng nắn hơn nữa 375
Đoạn thứ năm: Giảng về kẻ rắp lòng đi đàng nhân đức ở siêng năng nắn thờ phượng Đức Chúa Trời thì trước hết phải rửa linh hồn mình cho sạch 368
Đoạn thứ sáu: Giảng về sự làm cho linh hồn sạch những tội trọng 363
Đoạn thứ bảy: Giảng về sự làm cho sạch linh hồn hơn nữa, là đừng yêu sự tội 360
Đoạn thứ tám: Giảng về những lẽ làm cho linh hồn sạch những ý trái bởi còn yêu sự tội mà ra 357
- Ngắm điều thứ nhất: Về ơn trọng Đức Chúa Trời sinh ra ta 355
- Ngắm điều thứ hai: Nhân vì ý nào mà Đức Chúa Trời sinh ra ta 351
- Ngắm điều thứ ba: Về ơn trọng Đức Chúa Trời đã xuống cho ta 347
- Ngắm điều thứ bốn: Về sự tội 343
- Ngắm điều thứ năm: Về sự chết 340
- Ngắm điều thứ sáu: Về sự phán xét 336
- Ngắm điều thứ bảy: Về sự địa ngục 331
- Ngắm điều thứ tám: Về sự thiên đường 329
- Ngắm điều thứ chín: Về sự chọn thiên đàng mà bỏ địa ngục 326
- Ngắm điều thứ mười: Về sự chọn nhân đức ở siêng năng nắn thờ phượng Đức Chúa Trời 323
Đoạn thứ chín: Giảng về sự xưng lại các tội cũ đã phạm từ có trí khôn đến rầy 319
Đoạn thứ mười: Giảng về sự đọc kinh dốc lòng thờ phượng Đức Chúa Trời cho đến trọn đời 317
Đoạn thứ 11: Giảng về một hai lời về kinh trước này 315
Đoạn thứ 12: Giảng về sự làm cho linh hồn sạch những ý trái về yêu tội nhẹ 313
Đoạn thứ 13: Giảng về sự làm cho linh hồn sạch những ý trái về yêu sự vô ích, cùng liều mình phạm tội quá lẽ 309
Đoạn thứ 14: Giảng về sự làm cho linh hồn sạch những nết xấu khác nữa 307
QUYỂN THỨ HAI  
Dạy cho biết lẽ để mà nguyện ngắm, cùng chịu các phép Sacaramento cho nên, cho được nghĩa cùng Đức Chúa Trời một ngày một vững bền hơn
Đoạn thứ nhất: Giảng về sự nguyện ngắm là sự cần dường nào 305
Đoạn thứ hai: Giảng về phần thứ nhất phải làm khi dọn mình ngắm, là nhớ Đức Chúa Trời ngự trước mặt mình 299
Đoạn thứ ba: Giảng về phần thứ hai phải làm khi dọn mình mà ngắm là cầu xin Đức Chúa Trời phù hộ cho con được làm việc lành nên 295
Đoạn thứ bốn: Giảng về phần thứ ba phải làm khi muốn dọn mình mà ngắm 294
Đoạn thứ năm: Giảng về sự ngắm 292
Đoạn thứ sáu: Giảng về sự chiều về những ý lành cùng dốc lòng giữ sự nọ sự kia 291
Đoạn thứ bảy: Giảng về bốn sự còn phải làm sau khi đã ngắm đoạn 290
Đoạn thứ tám: Giảng một hai lẽ chung về sự ngắm 288
Đoạn thứ chín: Giảng về sự khô khan lạt lẽo đang khi ngắm 284
Đoạn thứ mười: Giảng năm ba sự phải làm sáng ngày 282
Đoạn thứ 11: Giảng về những sự phải làm ban tối 279
Đoạn thứ 12: Giảng về sự chọn một nơi nào thiêng liêng cho lòng được ở mà nghỉ đấy 277
Đoạn thứ 13: Giảng về sự than thở cùng chầu chức Đức Chúa Trời 273
Đoạn thứ 14: Giảng về sự xem lễ Misa 263
Đoạn thứ 15: Giảng về những việc lành chung 258
Đoạn thứ 16: Giảng về sự kính thờ cùng cầu xin các thánh 256
Đoạn thứ 17: Giảng về sự nghe đọc sách cùng nghe giảng 254
Đoạn thứ 18: Giảng về sự theo thánh ý Đức Chúa Trời khi soi sáng lòng ta 251
Đoạn thứ 19: Giảng về sự xưng tội 246
Đoạn thứ 20: Giảng về sự năng chịu lễ 240
Đoạn thứ 21: Giảng về sự dọn mình chịu lễ 234
Mục lục chung 443