Tứ chung quốc ngữ
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S101
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002101
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 372
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
BẢN QUỐC NGỮ  
Mục lục 11
Tựa 14
QUYỂN THỨ NHẤT  
Dạy ngắm sự chết  
Đoạn thứ nhất: Dạy ngắm mỗi người mỗi phải chết 17
Đoạn thứ hai: Dạy ngắm người ta phải chết thể nào 20
Đoạn thứ ba: Dạy ngắm một người có chết một lần 28
Đoạn thứ bốn: Dạy ngắm cùng tập sự chết lành 32
QUYỂN THỨ HAI  
Dạy ngắm sự phán xét  
Phần thứ nhất: Dạy ngắm sự phán xét riêng 48
Đoạn thứ nhất: Dạy ngắm cùng tin có Toà phán xét riêng 48
Đoạn thứ hai: Dạy ngắm những sự khốn khó kẻ dữ phải chịu trước toà phán xét 55
Phần thứ hai: Dạy ngắm sự phán xét chung 71
Đoạn thứ nhất: Dạy ngắm có phán xét chung 71
Đoạn thứ hai: Dạy ngắm những dấu trước ngày phán xét chung 79
Đoạn thứ ba: Dạy ngắm ngày phán xét chung 84
Đoạn thứ bốn: Dạy ngắm thưởng phạt ngày phán xét chung 91
QUYỂN THỨ BA  
Dạy ngắm sự địa ngục  
Đoạn thứ nhất: Dạy ngắm sự khốn khó địa ngục 106
Đoạn thứ hai: Dạy ngắm những sự khó ngũ quan phần xác kẻ có tội phải chịu trong địa ngục 119
Đoạn thứ ba: Dạy ngắm những sự khốn khó tam tư linh hồn phải chịu trong địa ngục 134
Đoạn thứ bốn: Dạy ngắm sự khốn vô cùng trong địa ngục 140
QUYỂN THỨ BỐN  
Dạy ngắm sự Thiên đàng  
Đoạn thứ nhất: Dạy ngắm phúc thiên đàng 147
Đoạn thứ hai: Dạy ngắm phúc thiên đàng trọn lành 163
Đoạn thứ ba: Dạy ngắm bốn ơn riêng về xác kẻ lành 172
Đoạn thứ bốn: Dạy ngắm phúc trọng kẻ lành được về tam tư trong linh hồn 176
Chú thích 185
BẢN CHỮ NÔM  
Mục lục 362
Tựa 358
QUYỂN THỨ NHẤT  
Dạy ngắm sự chết  
Đoạn thứ nhất: Dạy ngắm mỗi người mỗi phải chết 355
Đoạn thứ hai: Dạy ngắm người ta phải chết thể nào 352
Đoạn thứ ba: Dạy ngắm một người có chết một lần 344
Đoạn thứ bốn: Dạy ngắm cùng tập sự chết lành 340
QUYỂN THỨ HAI  
Dạy ngắm sự phán xét  
Phần thứ nhất: Dạy ngắm sự phán xét riêng 324
Đoạn thứ nhất: Dạy ngắm cùng tin có Toà phán xét riêng 324
Đoạn thứ hai: Dạy ngắm những sự khốn khó kẻ dữ phải chịu trước toà phán xét 317
Phần thứ hai: Dạy ngắm sự phán xét chung 301
Đoạn thứ nhất: Dạy ngắm có phán xét chung 301
Đoạn thứ hai: Dạy ngắm những dấu trước ngày phán xét chung 293
Đoạn thứ ba: Dạy ngắm ngày phán xét chung 288
Đoạn thứ bốn: Dạy ngắm thưởng phạt ngày phán xét chung 281
QUYỂN THỨ BA  
Dạy ngắm sự địa ngục  
Đoạn thứ nhất: Dạy ngắm sự khốn khó địa ngục 266
Đoạn thứ hai: Dạy ngắm những sự khó ngũ quan phần xác kẻ có tội phải chịu trong địa ngục 253
Đoạn thứ ba: Dạy ngắm những sự khốn khó tam tư linh hồn phải chịu trong địa ngục 238
Đoạn thứ bốn: Dạy ngắm sự khốn vô cùng trong địa ngục 232
QUYỂN THỨ BỐN  
Dạy ngắm sự Thiên đàng  
Đoạn thứ nhất: Dạy ngắm phúc thiên đàng 225
Đoạn thứ hai: Dạy ngắm phúc thiên đàng trọn lành 209
Đoạn thứ ba: Dạy ngắm bốn ơn riêng về xác kẻ lành 200
Đoạn thứ bốn: Dạy ngắm phúc trọng kẻ lành được về tam tư trong linh hồn 196
Mục lục chung 365