Sách truyện các Thánh. Tháng ba
Tác giả: Joseph Marie Bigollet Kính, MEP
Ký hiệu tác giả: KIN
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S17
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002024
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 491
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002025
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 491
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002245
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 491
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Ngày mồng 1: Ông Thánh Abino vít vồ 13
Ngày mồng 2: Ông Thánh Henrico Khudu thầy cả nhà dòng 18
Ngày mồng 3: Bà Thánh Cunegonda hoàng hậu 27
Ngày mồng 4: Ông Thánh Casimiro hoàng thái tử 33
Ngày mồng 5: Ông Thánh Giuong Giuse Câu rút, thầy cả nhà dòng 40
Ngày mồng 6: Bà Thánh Côleta đồng trinh 47
Ngày mồng 7: Ông Thánh Tomaso đốctore 58
Ngày mồng 8: Ông Thánh Giuong đệ Đêo lập dòng 72
Ngày mồng 9: Bà Thánh Phanchica Romana goá 82
Ngày mồng 10: Bốn mươi thánh tử vì đạo 89
Ngày 11: Bà Thánh Pepetua và bà Thánh Phêlixitate tử vì đạo 96
Ngày 12: Ông Thánh Ghêregorio cả Pha pha 102
Ngày 13: Bà Thánh Euphaxia đồng trinh 112
Ngày 14: Bà Thánh Matinda hoàng hậu 121
Ngày 15: Bà Thánh Catarina quê thành Bôlonha đồng trinh 127
Ngày 16: Ông Thánh Abaraam tu hành 136
Ngày 17: Ông Thánh Patrixio vít vồ 148
Ngày 18: Ông Thánh Xirilo vít vồ đốctore 154
Ngày 19: Ông Thánh Giuse là cha nuôi Đức Chúa Giêsu 161
Ngày 20: Ông Thánh Êduado vua tử vì đạo 171
Ngày 21: Ông Thánh Biênto lập dòng 176
Ngày 22: Bà Thánh Giêritude đệ Nivela đồng trinh 186
Ngày 23: Bà Thánh Catarina quê thành Giêna goá 191
Ngày 24: Ông Thánh Ximong tử vì đạo 198
Ngày 25: Rất Thánh Đức Bà chịu thai Đức Chúa Giêsu 202
Ngày 26: Bà Thánh Xibilina đồng trinh 209
Ngày 27: Ông Thánh Giuong Đamasano đốctore 216
Ngày 28: Ông Thánh Giuong Caphitrano thầy cả 224
Ngày 29: Ông Thánh Giuong Calimaco tu hành 231
Ngày 30: Ông Thánh Amede chúa nước Sabaudia 237
Ngày 31: Ông Thánh Nicolao tu hành 242