Để tỉnh linh mị. Thổi loa
Phụ đề: Quyển 2
Tác giả: Gm. Maxima Fernandez Định
Ký hiệu tác giả: DIN
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S124 - T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002079
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 374
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
BẢN QUỐC NGỮ  
Tựa 11
Mục lục 17
Đoạn thứ nhất: Giảng về sự phán xét cả và loài người ta trong ngày tận thế 19
Đoạn thứ hai: Giảng gần ngày tận thế có quỷ vương ra đời làm khốn cho thiên hạ 33
Đoạn thứ ba: Giảng có nhiều dấu lạ xem thấy trước ngày Đức Chúa Giêsu phán xét 38
Đoạn thứ bốn: Giảng lẽ cho biết khi thiên hạ đã sống lại hết thì Đức Chúa Giêsu mới xuống phán xét 48
Đoạn thứ năm: Giảng cho biết ngày tận thế tỏ ra các tội phúc kẻ lành kẻ dữ 53
Đoạn thứ sáu: Đức Chúa Giêsu lấy gương điều răn thứ nhất mà phán xét 61
Đoạn thứ bảy: Đức Chúa Giêsu lấy gương sáng láng điều răn thứ hai mà phán xét 65
Đoạn thứ tám: Đức Chúa Giêsu lấy gương điều răn thứ ba mà phán xét 67
Đoạn thứ chín: Đức Chúa Giêsu lấy gương điều răn thứ bốn mà phán xét kẻ làm cha mẹ, làm bề trên 73
Đoạn thứ mười: Đức Chúa Giêsu lấy gương điều răn thứ năm mà phán xét 79
Đoạn thứ 11: Đức Chúa Giêsu lấy gương điều răn thứ sáu mà phán xét ta 83
Đoạn thứ 12: Đức Chúa Giêsu lấy gương điều răn thứ bảy và thứ mười mà phán xét ta 90
Đoạn thứ 13: Đức Chúa Giêsu lấy gương điều răn thứ tám mà phán xét ta 103
Đoạn thứ 14: Đức Chúa Giêsu phán xét khiến kẻ lành lên thiên đàng, kẻ dữ xuống hoả ngục 121
Đoạn thứ 15: Giảng lẽ cho biết linh hồn và dạy cho biết linh hồn là đí gì 128
Chú thích 187
BẢN CHỮ NÔM  
Tựa 366
Mục lục 360
Đoạn thứ nhất: Giảng về sự phán xét cả và loài người ta trong ngày tận thế 358
Đoạn thứ hai: Giảng gần ngày tận thế có quỷ vương ra đời làm khốn cho thiên hạ 344
Đoạn thứ ba: Giảng có nhiều dấu lạ xem thấy trước ngày Đức Chúa Giêsu phán xét 339
Đoạn thứ bốn: Giảng lẽ cho biết khi thiên hạ đã sống lại hết thì Đức Chúa Giêsu mới xuống phán xét 329
Đoạn thứ năm: Giảng cho biết ngày tận thế tỏ ra các tội phúc kẻ lành kẻ dữ 324
Đoạn thứ sáu: Đức Chúa Giêsu lấy gương điều răn thứ nhất mà phán xét 316
Đoạn thứ bảy: Đức Chúa Giêsu lấy gương sáng láng điều răn thứ hai mà phán xét 312
Đoạn thứ tám: Đức Chúa Giêsu lấy gương điều răn thứ ba mà phán xét 310
Đoạn thứ chín: Đức Chúa Giêsu lấy gương điều răn thứ bốn mà phán xét kẻ làm cha mẹ, làm bề trên 304
Đoạn thứ mười: Đức Chúa Giêsu lấy gương điều răn thứ năm mà phán xét 298
Đoạn thứ 11: Đức Chúa Giêsu lấy gương điều răn thứ sáu mà phán xét ta 294
Đoạn thứ 12: Đức Chúa Giêsu lấy gương điều răn thứ bảy và thứ mười mà phán xét ta 287
Đoạn thứ 13: Đức Chúa Giêsu lấy gương điều răn thứ tám mà phán xét ta 274
Đoạn thứ 14: Đức Chúa Giêsu phán xét khiến kẻ lành lên thiên đàng, kẻ dữ xuống hoả ngục 256
Đoạn thứ 15: Giảng lẽ cho biết linh hồn và dạy cho biết linh hồn là đí gì 249
Mục lục chung 369