Các Thánh Truyện. Tháng tư
Tác giả: Giêrônimô Maiorica, SJ
Ký hiệu tác giả: MAI
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S21
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002013
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 311
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mồng Một  
1. Ông Thánh Uco vít vồ truyện 9
Mồng Hai  
2. Ông Thánh Chico Phaola truyện 12
Mồng Ba  
3. Ông Thánh Nisita tu hành truyện 17
Mồng Bốn  
4. Bà Thánh Maria truyện 19
Mồng Năm  
5. Ông Thánh Visente tu hành truyện 28
Mồng Sáu  
6. Ông Thánh Ysasio tu hành truyện 36
Mồng Bảy  
7. Ông Thánh Caliophio tử vì đạo truyện 39
8. Ông Thánh Sinio tu hành truyện 40
Mồng Tám  
9. Ông Thánh Giuongleu truyện 47
Mồng Chín  
10. Bà Thánh Casina đồng trinh truyện 56
Mồng Mười  
11. Ông Thánh Macario vít vồ truyện 58
12. Ông Thánh Giuliong vít vồ truyện 59
Mười Một  
13. Ông Thánh Lêong Pha pha truyện 64
Mười Hai  
14. Ông Thánh Saba tử vì đạo truyện 69
15. Ông Thánh Đontano vít vồ truyện 70
Mười Ba  
16. Ông Thánh Êminigiedu tử vì đạo truyện 75
Mười Bốn  
17. Ông Thánh Tibusio cùng ông Thánh Valiriong cùng ông Thánh Masimo tử vì đạo truyện 77
18. Bà Thánh Lidovina (lidvina) truyện 81
Mười Năm  
19. Ông Thánh Ôlemphiade (Olimpia) tử vì đạo truyện 92
20. Bà Thánh Bigieda đồng trinh truyện 93
Mười Sáu  
21. Bà Thánh Ơngarasa truyện 96
Mười Bảy  
22. Ông Thánh Anisito Pha pha tử vì đạo truyện 99
Mười Tám  
23. Ông Thánh Êleutirio (Eleutherio) vít vồ tử vì đạo 101
Mười Chín  
24. Ông Thánh Ylipheco vít vồ tử vì đạo truyện 102
Hai Mươi  
25. Ông Thánh Thangduro tu hành truyện 103
Hai Mươi Mốt  
26. Ông Thánh Ansimo vít vồ truyện 104
Hai Mươi Hai  
27. Ông Thánh Sôtero Pha pha tử vì đạo truyện 106
28. Ông Thánh Caio Pha pha tử vì đạo truyện 108
Hai Mươi Ba  
29. Ông Thánh Giude tử vì đạo truyện 109
Hai Mươi Bốn  
30. Ông Thánh Mêlito vít vồ truyện 120
31. Ông Thánh Sirilo vít vồ truyện 121
Hai Mươi Lăm  
32. Ông Thánh Mátco tử vì đạo truyện 124
Hai Mươi Sáu  
33. Ông Thánh Ghêlimento (giô) Pha pha tử vì đạo truyện 127
34. Ông Thánh Mátsilino Pha pha tử vì đạo truyện 128
Hai Mươi Bảy  
35. Ông Thánh Antimo vít vồ tử vì đạo truyện 130
36. Bà Thánh Tieudora truyện 131
Hai Mươi Tám  
37. Ông Thánh Vitale tử vì đạo truyện 134
Hai Mươi Chín  
38. Ông Thánh Phêro tử vì đạo truyện 136
Ba Mươi  
39. Bà Thánh Catarina truyện 141