Sách dạy tập đi đàng nhân đức lọn lành. Quyển V và VI
Tác giả: Alphonse Rodriguez, SJ
Ký hiệu tác giả: ROD
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S19
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002037
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 540
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002239
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 540
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục  
Quyển thứ năm: Dạy về sự đọc kinh nguyện ngắm  
Đoạn thứ nhất: Dạy về sự đọc kinh nguyện ngắm là sự trọng dường nào 1
Đoạn thứ hai: Dạy về sự đọc kinh nguyện ngắm là sự cần dường nào 3
Đoạn thứ ba: Dạy ta phải biết ơn Đức Chúa Trời vì đã liệu cách thế cho ta dễ làm việc rất trọng, rất cần này là sự đọc kinh nguyện ngắm 6
Đoạn thứ bốn: Dạy về hai cách nguyện ngắm 8
Đoạn thứ năm: Trong sách Thánh đã dạy đến hai cách nguyện ngắm ấy là thể nào 12
Đoạn thứ sáu: Dạy một hai lẽ làm chứng tỏ những sự ta đã nói trước này 17
Đoạn thứ bảy: Dạy về cách nguyện ngắm thừng quen mọi khi 19
Đoạn thứ tám: Dạy về sự suy ngắm là sự cần dường nào 22
Đoạn thứ chín: Dạy về một ích cả, ích trọng bởi sự nguyện ngắm mà ra; lại cho được ích trọng ấy ta phải làm thể nào 26
Đoạn thứ mười: Dạy một hai sự lành khác làm ích cho ta bởi sự nguyện ngắm mà ra 29
Đoạn thứ mười một: Dạy về cách nguyện ngắm, cùng về những ích bởi nguyện ngắm mà ra 31
Đoạn thứ mười hai: Dạy khi nguyện ngắm mà động lòng ước ao, đã chiều về sự lành, thì phải nghĩ đấy cho lâu là sự cần dường nào 35
Đoạn thứ mười ba: Dạy lời an ủi những kẻ phàn nàn mà nói rằng: mình chẳng nguyện ngắm được, chẳng nghĩ ra được điều gì trong trí khôn sốt 37
Đoạn thứ mười bốn: Dạy hai điều sẽ giúp ta cho được nguyện ngắm nên, và cho được ích bởi ngắm mà ra nữa 40
Đoạn thứ mười lăm: Dạy khi nguyện ngắm phải chỉ một lòng theo sự  ta thiếu hơn- ý điều ấy là làm sao 44
Đoạn thứ mười sáu: Dạy phải làm sao cho được nguyện ngắm về một điều cho lâu, cùng dạy về một cách ngắm có ích lắm, là lấy sự ta thường gặp mà làm điều ngắm 49
Đoạn thứ mười bảy: Dạy phải suy ngắm về những sự mầu nhiệm cho lâu, đừng ngắm một chốc qua vậy, cùng dạy một hai lẽ sẽ giúp cho dễ ngắm về những sự mầu nhiệm ấy hơn 56
Đoạn thứ mười tám: Dạy ai muốn nguyện ngắm nên, và muốn cho được ích bởi nguyện ngắm mà ra thì cũng được. 59
Đoạn thứ mười chín: Dạy năm bảy lẽ giúp cho dễ ngắm nên và cho được nhiều ích 64
Đoạn thứ hai mươi: Dạy phải bằng lòng khi ngắm cách thường đã nói trước này mà đừng phàn nàn, đừng lo lắng rằng: Đức Chúa Trời chẳng cho ngắm những lẽ mầu nhiệm cao cả làm chi 72
Đoạn thứ hai mươi mốt: Dạy về những cội rễ làm cho chia trí ra khi nguyện ngắm, cùng dạy đôi ba lẽ giúp ta cho khỏi những sự ấy 75
Đoạn thứ hai mươi hai: Dạy đôi ba lẽ khác giúp ta cho được cầm trí lại, và được lòng kính dái Đức Chúa Trời đang khi nguyện ngắm 79
Đoạn thứ hai mươi ba: Dạy một hai lẽ trọng để an ủi những kẻ hay chia trí ra đang khi nguyện ngắm 83
Đoạn thứ hai mươi bốn: Dạy về sự buồn ngủ khi nguyện ngắm. Bởi đâu mà ta hay ngủ, cùng phải làm thể nào cho được khỏi sự ấy 85
Đoạn thứ hai mươi lăm: Dạy phải chọn một thì nào một hai khi mà nguyện ngắm riêng, ta đã quen gọi là cấm phòng là sự cần dường nào 86
Đoạn thứ hai mươi sáu: Dạy về những ơn lành ta phải ra sức cho được ăn mày khi làm việc cấm phòng 92
Đoạn thứ hai mươi bảy: Dạy một hai lẽ sẽ giúp cho được nhiều ích trong dịp cấm phòng 96
Đoạn thứ hai mươi tám: Dạy về sự xem sách dẫn đàng rỗi linh hồn là sự cần dường nào, cùng dạy một hai lẽ khác sẽ giúp cho được ích khi xem sách là thể nào 99
Mục lục quyển thứ sáu: giảng về sự suy mình ta ở trước mặt Đức Chúa Trời  
Đoạn thứ nhất: Giảng về sự suy mình ta ở trước mặt Đức Chúa Trời là sự trọng và có ích là dường nào 1
Đoạn thứ hai: Giảng về sự hằng suy ta ở trước mặt Đức Chúa Trời liên. Mà ta muốn làm nên sự ấy, thì phải làm thể nào 2
Đoạn thứ ba: Giảng về những sự lòng ta phải làm cho được hằng nhớ mình ở trước mặt Đức Chúa Trời, cho ra lọn việc là thể nào 10
Đoạn thứ bốn: Còn giảng về sự nhớ Đức Chúa Trời ở trước mặt, cùng dạy cách làm việc ấy cho dễ và cho được ích trọng hơn nữa là thể nào 14
Đoạn thứ năm: Giảng về sự lấy lòng mà giữ mình trước mặt Đức Chúa Trời, thì có nhiều ích hơn là lấy trí khôn mà làm việc ấy 16