Các Thánh truyện. Tháng mười
Tác giả: Giêrônimô Maiorica, SJ
Ký hiệu tác giả: MAI
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S44
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002023
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 302
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mồng một: Ông thánhh Phanxico Bogia truyện 7
Mồng hai: Ông thánh Rêmikhio vít vồ truyện truyện 16
Mồng ba: Ông thánh Thêmôricario vít vồ 19
Mồng bốn: Ông thánh Chicô Năm dấu truyện 20
Mồng năm: Ông thánh Lasidu cùng các bạn tử vị đạo truyện 41
Mồng sáu: Ông thánh Vuruno lập dòng tù hành truyện 42
Mồng bảy: Ông thánh Mátco Pha pha cùng Ông thánh Sêchio cùng các bạn tử đạo truyện 46
Mồng tám: Bà thánh Bigiena truyện 48
Mồng chín: Ông thánh Đêni truyện 53
Mồng mười: Bảy anh em tử đạo truyện 57
Mười một: Ông thánh Urano truyện 60
Ông thánh Amareu quan truyện 61
Mười hai: Bà thánh Phêlaigia 66
Mười ba: Ông thánh Gômanno tử vì đạo 72
Bà thánh Magarita con vua truyện 73
Mười bốn: Ông thánh Calisito Pha pha tử vì đạo 83
Mười lăm: Bà thánh Têrêxa truyện 85
Mười sáu: Bà thánh Êrovinagie vợ vua truyện 95
Mười bảy: Ông thánh Angionico cùng bà thánh Anatasia truyện 103
Mười tám: Ông thánh Luca truyện 106
Mười chín: Ông thánh Aklino vít vồ truyện 108
Hai mươi: Ông thánh Atimio tử vì đạo truyện 110
Hai mươi mốt: Bà thánh Usala truyện 111
Hai mươi hai: Ông thánh Abesio vít vồ truyện 114
Hai mươi ba: Ông thánh Sivirino vít vồ truyện 115
Ông thánh Mannôe tử vì đạo truyện 116
Hai mươi bốn: Ông thánh Philise vít vồ tử vì đạo truyện 121
Ông thánh Gióp truyện 122
Hai mươi lăm: Ông thánh Kirisanto cùng bà thánh Đaria tử vì đạo 128
Hai mươi sáu: Ông thánh Êvarioto Pha pha tử vì đạo 132
Hai mươi bảy: Ông thánh Visente cùng hai anh em tử vì đạo truyện 133
Hai mươi tám: Ông thánh Simong cùng Ông thánh Tadeu truyện 136
Hai mươi chín: Ông thánh Nasiso vít vồ truyện 140
Ba mươi: Ông thánh Matsilo cùng mười hai con tử vì đạo 141
Ba mươi mốt: Ông thánh Kinhtino tử vì đạo truyện 143
Ông thánh Triphun truyện 144