Thánh giáo giám lược
Tác giả: Gm. Phêrô Maria Đông M.E.P
Ký hiệu tác giả: DON
Dịch giả: Lm. Nguyễn Hưng
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S98 - T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002104
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 374
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục  
Lời giới thiệu 5
Bản Quốc Ngữ  
Mục lục 11
Phần thứ nhất: Từ tạo thiên lập địa cho đến Đức Chúa Giê-su ra đời 25
Về sự Đức Chúa Trời dựng nên trời đất 25
Về tổ tông loài người ta phạm tội 28
Đức Chúa Trời phạt ông A-dong, bà E-và 30
Về thằng Ca-in giết em là ông A-bi-lê 32
Về loài người ta đi đàng tội lỗi quá lẽ 34
Về ông Nô-e đóng tầu 35
Ông Nô-e vào tàu và Đức Chúa Trời làm lụt cả 36
Về con cái cháu chắt ông Nô-e, ông Nô-e quở thằng Cam 38
Về con cháu ông Nô-e xây tháp 40
Về Đức Chúa Trời chọn lấy một dân làm dân riêng Người, và ông A-ba-ra-ong làm đầu dân ấy 41
Về ông Lót lìa ông A-ba-ra-ong mà đến ở thành Sô-đô-ma 43
Về ông A-ba-ra-ong bầu cử cho quân thành Sô-đô-ma 43
Về Thánh Thiên Thần đốt thành Sô-đô-ma 45
Về ông A-ba-ra-ong toan giết con làm của tế lễ Đức Chúa Trời 46
Về ông I-gia-ác và hai con trai ông ấy là E-giao và Gia-cóp 48
Vì những lẽ nào mà anh em ông Giu-se ghét cùng bán ông ấy cho lái buôn 49
Về ông Giu-se chuộng nhận đức sạch sẽ 51
Về ông Giu-se được làm quan đệ nhị nước I-chi-tô 52
Về ông Giu-se được thấy các anh người 54
Về ông Giu-se tỏ mình ra cho các anh em biết 56
Về ông Gia-cóp sang nước I-chi-tô mà ở 59
Về Đức Chúa Trời tha phép cho ma quỉ làm khốn ông Thánh Gióp 60
Về bạn hữu ông Thánh Gióp đến thăm người 62
Về con gái vua Pha-ra-ô cứu ông Mai-sen cho khỏi chết 64
Về ông Mai-sen trốn sang đất Ma-đi-an 66
Về ông Mai-sen thấy lửa ở trong bụi gai 67
Về những phép lạ Đức Chúa Trời làm mà phạt nước I-chi-tô 68
Về dân I-dút-ra-ê-li ăn thịt chiên 70
Về dân I-dút-ra-ê-li qua Biển Đỏ 72
Về những phép lạ Đức Chúa Trời làm để mà thương dân I-dút-ra-ê-li trên rừng 74
Về sự Đức Chúa Trời phán truyền mười sự răn 76
Về dân I-dút-ra-ê-li thờ lạy con bò vàng 78
Về ông Mai-sen vâng lời Đức Chúa Trời mà làm nhà xếp, đóng hòm bia thánh, và đặt ông A-a-ron làm thầy cả thượng phẩm 80
Về Đức Chúa Trời truyền cho ông Mai-sen đúc con rắn đồng 82
Về những thằng Cô-ri, Đa-than, A-bi-ron và nhiều đứa khác phải phạt vì làm nghịch cùng ông Mai-sen 83
Về ông Mai-sen giao quyền cai trị dân cho ông Giô-su-ê đoạn sinh thì 85
Về sự dân I-dút-ra-ê-li sang sông Tô-đa-nô và phá thành Giê-ri-cô  87
Về Đức Chúa Trời chọn kẻ làm quan xét cho được cai trị dân I-dút-ra-ê-li 89
Về ông Giê-đê-ôn làm quan xét trước hết 90
Về ông San-song làm quan xét cai trị dân I-dút-ra-ê-li  91
Về Đức Chúa Trời phạt ông Hê-li 93
Về ông San-song sinh thì 94
Về ông Sa-mu-ê-li làm quan xét sau hết cùng phong chức cho ông Sao-lê làm vua dân I-dút-ra-ê-li 96
Về Đức Chúa Trời bỏ vua Sao-lê mà chọn ông Da-vit làm vua 98
Về vua Da-vít phạm tội 100
Ông Sa-lô-môn làm vua cùng xây đền thờ Đức Chúa Trời 102
Về mười họ dân I-dút-ra-ê-li làm ngụy cùng vua Rô-bô-ăm và bỏ không làm tôi vua nữa 104
Về vua Giê-rô-bô-ăm cùng những vua khác nối quyền vua ấy mà trị nước I-dút-ra-ê-li 106
Về vua Rô-bô-ăm trị nước Giu-dêu và các vua khác nối quyền vua ấy 108
Về các Thánh Tiên tri 110
Về Đức Chúa Trời làm phép lạ mà nuôi ông tiên tri Ê-li-a 111
Về ông tiên tri Ê-li-a tế lễ Đức Chúa Trời 112
Về Đức Chúa Trời rước ông Ê-li-a lên trời 114
Về bốn mươi hai đứa nhỏ phải gấu cắn chết 115
Về ông tiên tri Ê-li-dêu chữa quan Na-a-man cho khỏi tật phung 117
Về ông tiên tri Giô-na khuyên thành Ni-ni-vê lở lại ăn năn tội 118
Về Đức Chúa Trời yên ủi ông Giô-na 120
Về ông tiên tri I-gia-i-a  122
Về ông tiên tri Giê-rê-mi-a 125
Về ông tiên tri Đa-ni-ê-li chữa bà Du-san-na cho khỏi chết 129
Về ba người bạn hữu ông Đa-ni-ê-li phải bỏ vào lò lửa 132
Về vua Na-bu-cô-đô-nô-sô-ri hóa nên giống vật 134
Về vua Ba-tha-gia-ri phải phạt 136
Về ông Đa-ni-ê-li phải bỏ vào hang sư tử 138
Về ông Đa-ni-ê-li nói trước nhiều sự cả thể chưa đến 140
Về ông Tô-bi-a phải tối mặt 141
Về ông Tô-bi-a lại được sáng con mắt 144
Truyện bà Giu-diêt giết quan Hô-lô-phê-r-nê 148
Truyện bà hoàng hậu Ê-dut-tê-lê cùng quan A-man 151
Về vua Xi-rô ra sắc chỉ tha phép cho dân Giu-dêu được về bàn quán và xây đền thờ cùng thành Giê-ru-da-lem 155
Về quan Hê-li-ô-đô-rô phải phạt 159
Về vua An-ti-ô-cô cấm đạo Giu-dêu 162
Về ông Ê-lê-a-gia-rô chịu chết vì đạo 163
Về tám mẹ con Ma-ca-bê-ô chịu chết vì đạo 165
Về ông Ma-tha-thi-a khởi quân chống trả vua An-ti-ô-cô 168
Về ông Giu-đa Ma-ca-bê-ô nối việc cha mà làm tướng đi đánh kẻ thù nghịch 170
Về vua An-ti-ô-cô chết dữ 172
Về ông Giu-đa Ma-ca-bê-ô tử trận 174
Về anh em ruột ông Ma-ca-bê-ô là ông Giu-na-tha và ông Si-mong nối việc ông ấy mà làm thầy cả và làm tướng dâm Giu-dêu 175
Về vua Hi-ri-can và các vua khác trị nước Giu-dêu cho đến vua Ê-ro-đê 177
Mục lục 359
Bản Chữ Nôm  
Mục lục 356
Phần thứ nhất: Từ tạo thiên lập địa cho đến Đức Chúa Giê-su ra đời 342
Về sự Đức Chúa Trời dựng nên trời đất 341
Về tổ tông loài người ta phạm tội 339
Đức Chúa Trời phạt ông A-dong, bà E-và 337
Về thằng Ca-in giết em là ông A-bi-lê 335
Về loài người ta đi đàng tội lỗi quá lẽ 333
Về ông Nô-e đóng tầu 332
Ông Nô-e vào tàu và Đức Chúa Trời làm lụt cả 331
Về con cái cháu chắt ông Nô-e, ông Nô-e quở thằng Cam 329
Về con cháu ông Nô-e xây tháp 327
Về Đức Chúa Trời chọn lấy một dân làm dân riêng Người, và ông A-ba-ra-ong làm đầu dân ấy 326
Về ông Lót lìa ông A-ba-ra-ong mà đến ở thành Sô-đô-ma 324
Về ông A-ba-ra-ong bầu cử cho quân thành Sô-đô-ma 324
Về Thánh Thiên Thần đốt thành Sô-đô-ma 322
Về ông A-ba-ra-ong toan giết con làm của tế lễ Đức Chúa Trời 321
Về ông I-gia-ác và hai con trai ông ấy là E-giao và Gia-cóp 319
Vì những lẽ nào mà anh em ông Giu-se ghét cùng bán ông ấy cho lái buôn 318
Về ông Giu-se chuộng nhận đức sạch sẽ 316
Về ông Giu-se được làm quan đệ nhị nước I-chi-tô 315
Về ông Giu-se được thấy các anh người 313
Về ông Giu-se tỏ mình ra cho các anh em biết 311
Về ông Gia-cóp sang nước I-chi-tô mà ở 308
Về Đức Chúa Trời tha phép cho ma quỉ làm khốn ông Thánh Gióp 307
Về bạn hữu ông Thánh Gióp đến thăm người 305
Về con gái vua Pha-ra-ô cứu ông Mai-sen cho khỏi chết 303
Về ông Mai-sen trốn sang đất Ma-đi-an 301
Về ông Mai-sen thấy lửa ở trong bụi gai 300
Về những phép lạ Đức Chúa Trời làm mà phạt nước I-chi-tô 299
Về dân I-dút-ra-ê-li ăn thịt chiên 297
Về dân I-dút-ra-ê-li qua Biển Đỏ 295
Về những phép lạ Đức Chúa Trời làm để mà thương dân I-dút-ra-ê-li trên rừng 293
Về sự Đức Chúa Trời phán truyền mười sự răn 291
Về dân I-dút-ra-ê-li thờ lạy con bò vàng 289
Về ông Mai-sen vâng lời Đức Chúa Trời mà làm nhà xếp, đóng hòm bia thánh, và đặt ông A-a-ron làm thầy cả thượng phẩm 287
Về Đức Chúa Trời truyền cho ông Mai-sen đúc con rắn đồng 285
Về những thằng Cô-ri, Đa-than, A-bi-ron và nhiều đứa khác phải phạt vì làm nghịch cùng ông Mai-sen 284
Về ông Mai-sen giao quyền cai trị dân cho ông Giô-su-ê đoạn sinh thì 282
Về sự dân I-dút-ra-ê-li sang sông Tô-đa-nô và phá thành Giê-ri-cô  280
Về Đức Chúa Trời chọn kẻ làm quan xét cho được cai trị dân I-dút-ra-ê-li 278
Về ông Giê-đê-ôn làm quan xét trước hết 277
Về ông San-song làm quan xét cai trị dân I-dút-ra-ê-li  276
Về Đức Chúa Trời phạt ông Hê-li 274
Về ông San-song sinh thì 273
Về ông Sa-mu-ê-li làm quan xét sau hết cùng phong chức cho ông Sao-lê làm vua dân I-dút-ra-ê-li 271
Về Đức Chúa Trời bỏ vua Sao-lê mà chọn ông Da-vit làm vua 269
Về vua Da-vít phạm tội 267
Ông Sa-lô-môn làm vua cùng xây đền thờ Đức Chúa Trời 265
Về mười họ dân I-dút-ra-ê-li làm ngụy cùng vua Rô-bô-ăm và bỏ không làm tôi vua nữa 263
Về vua Giê-rô-bô-ăm cùng những vua khác nối quyền vua ấy mà trị nước I-dút-ra-ê-li 261
Về vua Rô-bô-ăm trị nước Giu-dêu và các vua khác nối quyền vua ấy 259
Về các Thánh Tiên tri 257
Về Đức Chúa Trời làm phép lạ mà nuôi ông tiên tri Ê-li-a 256
Về ông tiên tri Ê-li-a tế lễ Đức Chúa Trời 255
Về Đức Chúa Trời rước ông Ê-li-a lên trời 253
Về bốn mươi hai đứa nhỏ phải gấu cắn chết 252
Về ông tiên tri Ê-li-dêu chữa quan Na-a-man cho khỏi tật phung 250
Về ông tiên tri Giô-na khuyên thành Ni-ni-vê lở lại ăn năn tội 249
Về Đức Chúa Trời yên ủi ông Giô-na 247
Về ông tiên tri I-gia-i-a  245
Về ông tiên tri Giê-rê-mi-a 242
Về ông tiên tri Đa-ni-ê-li chữa bà Du-san-na cho khỏi chết 238
Về ba người bạn hữu ông Đa-ni-ê-li phải bỏ vào lò lửa 235
Về vua Na-bu-cô-đô-nô-sô-ri hóa nên giống vật 233
Về vua Ba-tha-gia-ri phải phạt 231
Về ông Đa-ni-ê-li phải bỏ vào hang sư tử 229
Về ông Đa-ni-ê-li nói trước nhiều sự cả thể chưa đến 227
Về ông Tô-bi-a phải tối mặt 226
Về ông Tô-bi-a lại được sáng con mắt 223
Truyện bà Giu-diêt giết quan Hô-lô-phê-r-nê 219
Truyện bà hoàng hậu Ê-dut-tê-lê cùng quan A-man 216
Về vua Xi-rô ra sắc chỉ tha phép cho dân Giu-dêu được về bàn quán và xây đền thờ cùng thành Giê-ru-da-lem 212
Về quan Hê-li-ô-đô-rô phải phạt 208
Về vua An-ti-ô-cô cấm đạo Giu-dêu 205
Về ông Ê-lê-a-gia-rô chịu chết vì đạo 204
Về tám mẹ con Ma-ca-bê-ô chịu chết vì đạo 202
Về ông Ma-tha-thi-a khởi quân chống trả vua An-ti-ô-cô 199
Về ông Giu-đa Ma-ca-bê-ô nối việc cha mà làm tướng đi đánh kẻ thù nghịch 197
Về vua An-ti-ô-cô chết dữ 195
Về ông Giu-đa Ma-ca-bê-ô tử trận 193
Về anh em ruột ông Ma-ca-bê-ô là ông Giu-na-tha và ông Si-mong nối việc ông ấy mà làm thầy cả và làm tướng dâm Giu-dêu 192
Về vua Hi-ri-can và các vua khác trị nước Giu-dêu cho đến vua Ê-ro-đê 190
Mục lục chung 359