Sách sấm truyền cũ
Tác giả: Gm. Phêrô Maria Đông M.E.P
Ký hiệu tác giả: DON
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S104 - T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002092
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 354
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
BẢN QUỐC NGỮ  
Đoạn thứ 50: Vua Ê-giê-ki-a phải bệnh lại được khoẻ 7
Đoạn thứ 51: Vua Giu-giê-a rất nhân đức tức vị 11
Đoạn thứ 52: Quân giặc vây bọc thành Giê-ru-sa-lem 14
Đoạn thứ 53: Vua Giê-cô-ni-a khỏi cầm tù ở thành Ba-bi-lon 19
Đoạn thứ 54: Vua Xi-rô cho dân Giu-dêu trở về bổn quốc 22
Đoạn thứ 55: Dân Giu-dêu xây thành Giê-ru-sa-lem 26
Đoạn thứ 56: Ông Tô-bi-a phải tối mặt 29
Đoạn thứ 57: Thiên Thần đưa ông Tô-bi-a con đi đàng 33
Đoạn thứ 58: Ông Tô-bi-a lại được sáng con mắt 37
Đoạn thứ 59: Truyện quan Hô-lô-phê-ri-nê 42
Đoạn thứ 60: Bà Giu-diết sang doanh Hô-lô-phê-ri-nê 45
Đoạn thứ 61: Quan Hô-lô-phê-ri-nê phải bà Giu-diết 48
Đoạn thứ 62: Truyện bà Ê-dút-tê-ri 52
Đoạn thứ 63: Ông Mát-du-kêu được sự sang trọng 55
Đoạn thứ 64: Quan A-man phải giết 58
Đoạn thứ 65: Ông Gióp phải tật nguyền 61
Đoạn thứ 66: Bạn hữu ông Gióp đến thăm người 65
Đoạn thứ 67: Ông Tiên tri I-gia-ia-a được nghe tiếng phán trên trời 68
Đoạn thứ 68: Ông Tiên tri Giê-rê-mi-a chịu khốn khó 71
Đoạn thứ 69: Ông Tiên tri Ba-rúc phàn nàn vì sự khốn khó 74
Đoạn thứ 70: Ông Ê-giê-ki-ê-lê thấy sự lạ 77
Đoạn thứ 71: Ông Ê-giê-ki-ê-lê lại thấy sự lạ khác 80
Đoạn thứ 72: Ông Tiên tri Đa-ni-ê-lê cắt nghĩa chiêm bao 82
Đoạn thứ 73: Ba người bạn hữu ông Đa-ni-ê-lê phải bỏ vào lò lửa mà chẳng phải nao 86
Đoạn thứ 74: Vua Na-bô-cô-đô-nô-sô-ri hoá ra như giống loài vật 89
Đoạn thứ 75: Vua Ba-li-ta-xa phải phạt 93
Đoạn thứ 76: Ông Đa-ni-ê-lê phải bỏ vào hang sư tử 96
Đoạn thứ 77: Ông Đa-ni-ê-lê thấy điềm lạ 100
Đoạn thứ 78: Bà Giu-sa-na chuộng sự sạch sẽ 102
Đoạn thứ 79: Đức Chúa Trời chữa bà Giu-sa-na 105
Đoạn thứ 80: Ông Đa-ni-ê-lê phá chùa phá bụt 109
Đoạn thứ 81: Ông Đa-ni-ê-lê khỏi nanh vuốt sư tử 112
Đoạn thứ 82: Mười hai ông tiên tri nhỏ 115
Đoạn thứ 83: Ông Giu-na Phô-rô-phê-ta phải con cá voi nuốt 119
Đoạn thứ 84: Thành Ni-ni-vê trở lại ăn năn tội 122
Đoạn thứ 85: Đức Chúa Trời an ủi ông Giu-na 125
Đoạn thứ 86: Quan Hê-li-ô-đô-rô phải phạt 127
Đoạn thứ 87: Điềm lạ trên thành Giê-ru-sa-lem 130
Đoạn thứ 88: Ông Ê-lê-a-gia-rô chịu tử vì đạo 134
Đoạn thứ 89: Tám mẹ con Ma-ca-bê-ô tử vì đạo 137
Đoạn thứ 90: Ông Ma-tha-thi-a chữa lấy dân Giu-dêu 141
Đoạn thứ 91: Ông Giu-đa Ma-ca-bê-ô đánh giặc 145
Đoạn thứ 92: Ông Giu-đa thắng trận 148
Đoạn thứ 93: Vua An-ti-ô-cô phải chết khốn nạn 152
Đoạn thứ 94: Ông Ê-lê-a-gia-rô tử trận 155
Đoạn thứ 95: Ông Giu-đa phải tử trận 158
Đoạn thứ 96: Ông Giu-na-tha làm thầy cả cùng làm quan tướng nhất trong dân Giu-dêu 162
Đoạn thứ 97: Ông Si-mong làm thầy cả cùng làm quan tướng nhất thay vì ông Giu-na-tha 167
Chú thích 173
BẢN CHỮ NÔM  
Đoạn thứ 50: Vua Ê-giê-ki-a phải bệnh lại được khoẻ 342
Đoạn thứ 51: Vua Giu-giê-a rất nhân đức tức vị 338
Đoạn thứ 52: Quân giặc vây bọc thành Giê-ru-sa-lem 335
Đoạn thứ 53: Vua Giê-cô-ni-a khỏi cầm tù ở thành Ba-bi-lon 330
Đoạn thứ 54: Vua Xi-rô cho dân Giu-dêu trở về bổn quốc 327
Đoạn thứ 55: Dân Giu-dêu xây thành Giê-ru-sa-lem 323
Đoạn thứ 56: Ông Tô-bi-a phải tối mặt 320
Đoạn thứ 57: Thiên Thần đưa ông Tô-bi-a con đi đàng 316
Đoạn thứ 58: Ông Tô-bi-a lại được sáng con mắt 312
Đoạn thứ 59: Truyện quan Hô-lô-phê-ri-nê 307
Đoạn thứ 60: Bà Giu-diết sang doanh Hô-lô-phê-ri-nê 304
Đoạn thứ 61: Quan Hô-lô-phê-ri-nê phải bà Giu-diết 301
Đoạn thứ 62: Truyện bà Ê-dút-tê-ri 297
Đoạn thứ 63: Ông Mát-du-kêu được sự sang trọng 294
Đoạn thứ 64: Quan A-man phải giết 291
Đoạn thứ 65: Ông Gióp phải tật nguyền 288
Đoạn thứ 66: Bạn hữu ông Gióp đến thăm người 284
Đoạn thứ 67: Ông Tiên tri I-gia-ia-a được nghe tiếng phán trên trời 281
Đoạn thứ 68: Ông Tiên tri Giê-rê-mi-a chịu khốn khó 278
Đoạn thứ 69: Ông Tiên tri Ba-rúc phàn nàn vì sự khốn khó 275
Đoạn thứ 70: Ông Ê-giê-ki-ê-lê thấy sự lạ 272
Đoạn thứ 71: Ông Ê-giê-ki-ê-lê lại thấy sự lạ khác 269
Đoạn thứ 72: Ông Tiên tri Đa-ni-ê-lê cắt nghĩa chiêm bao 267
Đoạn thứ 73: Ba người bạn hữu ông Đa-ni-ê-lê phải bỏ vào lò lửa mà chẳng phải nao 263
Đoạn thứ 74: Vua Na-bô-cô-đô-nô-sô-ri hoá ra như giống loài vật 260
Đoạn thứ 75: Vua Ba-li-ta-xa phải phạt 256
Đoạn thứ 76: Ông Đa-ni-ê-lê phải bỏ vào hang sư tử 253
Đoạn thứ 77: Ông Đa-ni-ê-lê thấy điềm lạ 249
Đoạn thứ 78: Bà Giu-sa-na chuộng sự sạch sẽ 247
Đoạn thứ 79: Đức Chúa Trời chữa bà Giu-sa-na 244
Đoạn thứ 80: Ông Đa-ni-ê-lê phá chùa phá bụt 240
Đoạn thứ 81: Ông Đa-ni-ê-lê khỏi nanh vuốt sư tử 237
Đoạn thứ 82: Mười hai ông tiên tri nhỏ 234
Đoạn thứ 83: Ông Giu-na Phô-rô-phê-ta phải con cá voi nuốt 230
Đoạn thứ 84: Thành Ni-ni-vê trở lại ăn năn tội 227
Đoạn thứ 85: Đức Chúa Trời an ủi ông Giu-na 224
Đoạn thứ 86: Quan Hê-li-ô-đô-rô phải phạt 222
Đoạn thứ 87: Điềm lạ trên thành Giê-ru-sa-lem 219
Đoạn thứ 88: Ông Ê-lê-a-gia-rô chịu tử vì đạo 215
Đoạn thứ 89: Tám mẹ con Ma-ca-bê-ô tử vì đạo 212
Đoạn thứ 90: Ông Ma-tha-thi-a chữa lấy dân Giu-dêu 208
Đoạn thứ 91: Ông Giu-đa Ma-ca-bê-ô đánh giặc 204
Đoạn thứ 92: Ông Giu-đa thắng trận 201
Đoạn thứ 93: Vua An-ti-ô-cô phải chết khốn nạn 197
Đoạn thứ 94: Ông Ê-lê-a-gia-rô tử trận 194
Đoạn thứ 95: Ông Giu-đa phải tử trận 191
Đoạn thứ 96: Ông Giu-na-tha làm thầy cả cùng làm quan tướng nhất trong dân Giu-dêu 187
Đoạn thứ 97: Ông Si-mong làm thầy cả cùng làm quan tướng nhất thay vì ông Giu-na-tha 182
Mục lục chung 343