Sách dẫn đàng giữ đạo
Phụ đề: Phần II - Tập 1
Tác giả: Gm. Philiphê Trung
Ký hiệu tác giả: TRU
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S67 - T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002020
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 564
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu  
BẢN QUỐC NGỮ  
Mục lục 11
Tựa 19
Đoạn thứ 1: Dạy về ơn Đức Chúa Trời là sự tốt lành là thể nào, cùng về những ích trọng bởi đi đàng nhân đức và làm nhiều việc lành mà ra nữa 22
Điều Thứ 1 23
Điều Thứ 2 30
Đoạn thứ 2: Dạy về sự làm dấu Câu-rút 37
Điều Thứ 1 39
Điều Thứ 2 46
Đoạn thứ 3: Dạy phải ngủ cho vừa phải cùng phải thức dậy sáng ngày cho mau chân là thế nào 53
Đoạn thứ 4: Dạy về việc cho kẻ có đạo phải làm khi vừa chỗi dậy cùng khi mặc áo 56
Đoạn thứ 5: Giảng về kinh nguyện phải đọc khi đã chỗi dậy sáng ngày 61
Đoạn thứ 6: Dạy về nước phép 76
Đoạn thứ 7: Dạy về ảnh sáp tròn gọi là con chiên Đức Chúa Trời 83
Đoạn thứ 8: Nói về dấu các Thánh 85
Đoạn thứ 9: Dạy phải có ý ngay lành mà làm các việc mình phải làm mọi ngày 95
Đoạn thứ 10: Dạy đừng làm việc gì khi chưa cầu xin Đức Chúa Trời phù hộ cho 103
Đoạn thứ 11: Dạy về sự đọc kinh làm phép đồ ăn, khi toan ăn cơm, cùng về sự cám ơn khi đã ăn cơm đoạn 108
Đoạn thứ 12: Dạy về sự xét mình ban tối cùng sự đọc kinh tối 112
Điều Thứ 1 117
Đoạn thứ 13: Dạy về lễ Mi-sa 125
Điều Thứ 1 126
Điều Thứ 2 138
Đoạn thứ 14: Dạy về những việc kẻ có đạo phải làm ngày Nhất Lễ Lạy cùng ngày Kính Thánh 145
Điều Thứ 1 145
Điều Thứ 2 159
Điều Thứ 3 172
Đoạn thứ 15: Dạy về phép Giải tội 176
Điều Thứ 1 180
Điều Thứ 2 187
Điều Thứ 3 201
Điều Thứ 4 208
Điều Thứ 5 218
Điều Thứ 6 223
Điều Thứ 7 230
Đoạn thứ 16: Dạy về sự chịu lễ là chịu Mình Thánh và Máu Thánh Đức Chúa Giêsu  244
Điều Thứ 1 251
Điều Thứ 2 257
Chú thích 279
BẢN CHỮ NÔM  
Mục lục 554
Tựa 546
Đoạn thứ 1: Dạy về ơn Đức Chúa Trời là sự tốt lành là thể nào, cùng về những ích trọng bởi đi đàng nhân đức và làm nhiều việc lành mà ra nữa 542
Điều Thứ 1 541
Điều Thứ 2 534
Đoạn thứ 2: Dạy về sự làm dấu Câu-rút 527
Điều Thứ 1 525
Điều Thứ 2 518
Đoạn thứ 3: Dạy phải ngủ cho vừa phải cùng phải thức dậy sáng ngày cho mau chân là thế nào 511
Đoạn thứ 4: Dạy về việc cho kẻ có đạo phải làm khi vừa chỗi dậy cùng khi mặc áo 508
Đoạn thứ 5: Giảng về kinh nguyện phải đọc khi đã chỗi dậy sáng ngày 503
Đoạn thứ 6: Dạy về nước phép 488
Đoạn thứ 7: Dạy về ảnh sáp tròn gọi là con chiên Đức Chúa Trời 481
Đoạn thứ 8: Nói về dấu các Thánh 479
Đoạn thứ 9: Dạy phải có ý ngay lành mà làm các việc mình phải làm mọi ngày 469
Đoạn thứ 10: Dạy đừng làm việc gì khi chưa cầu xin Đức Chúa Trời phù hộ cho 461
Đoạn thứ 11: Dạy về sự đọc kinh làm phép đồ ăn, khi toan ăn cơm, cùng về sự cám ơn khi đã ăn cơm đoạn 456
Đoạn thứ 12: Dạy về sự xét mình ban tối cùng sự đọc kinh tối 452
Điều Thứ 1 447
Đoạn thứ 13: Dạy về lễ Mi-sa 439
Điều Thứ 1 438
Điều Thứ 2 426
Đoạn thứ 14: Dạy về những việc kẻ có đạo phải làm ngày Nhất Lễ Lạy cùng ngày Kính Thánh 419
Điều Thứ 1 419
Điều Thứ 2 405
Điều Thứ 3 392
Đoạn thứ 15: Dạy về phép Giải tội 388
Điều Thứ 1 384
Điều Thứ 2 377
Điều Thứ 3 363
Điều Thứ 4 356
Điều Thứ 5 346
Điều Thứ 6 341
Điều Thứ 7 334
Đoạn thứ 16: Dạy về sự chịu lễ là chịu Mình Thánh và Máu Thánh Đức Chúa Giêsu  320
Điều Thứ 1 313
Điều Thứ 2 307
Mục lục chung 557