Sách dẫn đàng giữ đạo
Tác giả: Gm. Philiphê Trung
Ký hiệu tác giả: TRU
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S65 - T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002014
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 438
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích