Các Thánh truyện. Tháng giêng
Tác giả: Giêrônimô Maiorica, SJ
Ký hiệu tác giả: MAI
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S7
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002127
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 495
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002247
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 495
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Đặt tên Đức Chúa Giêsu 21
2. Bà thánh Iêuphorôsinô đồng trinh truyện 26
3. Ông thánh Macariô Ichitô tu hành truyện 35
4. Bà thánh Giênôvipha đồng trinh truyện 38
5. Ông thánh Codibitô Vít vồ truyện 41
6. Ông thánh Simiong cột truyện 42
7. Ba vua đi tìm Đức Chúa Giêsu mà lạy 50
8. Ông thánh Anrê Vít vồ truyện 60
9. Thánh Thiên Thần bảo Thánh Giuse về nước nhà 64
10. Ông thánh Giêmondu truyện 68
11. Ông thánh Laosensô Vít vồ truyện 71
12. Ông thánh Giuliong tử vì đạo truyện 75