Các tác phẩm của tác giả Jean - Joseph Cosserat Tân, MEP