Các Thánh Truyện. Tháng bảy
Tác giả: Giêrônimô Maiorica, SJ
Ký hiệu tác giả: MAI
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S32
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002016
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002017
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần Quốc Ngữ 5
Truyện các thánh 7
Mồng một  
1. Ông Thánh Ximeong dại 7
Mồng hai  
2. Là Rất Thánh Đức Bà đi viếng bà Thánh Ysave 8
3. Ông Thánh Phô-rô-si-sô cùng ông Thánh Matinha tử vì đạo 11
4. Bà Thánh Milania thủ tiết 13
Mồng ba  
5. Ông Thánh Phêlairo tử vì đạo 21
Mồng bốn  
6. Bà Thánh Ysave vợ vua 23
Mồng năm  
7. Bà Thánh Suê tử vì đạo 30
Mồng sáu  
8. Bà Thánh Gôduliva truyện 31
Mồng bảy  
9. Ông Thánh Saoriong ví vồ tử vì đạo 34
Mồng tám  
10. Ông Thánh Phô-rô-cô-phio truyện 36
Mồng chín  
11. Bà Thánh Anatolia tử vì đạo 41
Mồng mười  
12. Bảy anh em là con bà Thánh Phêlixita tử vì đạo 42
13. Bà Thánh Dophina cùng bà Thánh Sicongra 46
Mười một  
14. Ông Thánh Phio Pha pha tử vì đạo 49
Mười hai  
15. Ông Thánh Navori cùng ông Thánh Philithe(sê) tử vì đạo 50
16. Ông Thánh giuong tu hành 52
Mười ba  
17. Ông Thánh Anatreto Pha pha tử vì đạo 54
Mười bốn  
18. Ông Thánh Bônaventura ví vồ đốctôrê 55
19. Ông Thánh Anrighe vua 59
Mười lăm  
20. Ông Thánh Giacobe vít vồ 65
Mười sáu  
21. Ông Thánh Cô-phát cùng ông Philithe(sê)tử vì đạo 70
22. Ông Thánh Athe-nô-giê-ni tử vì đạo 75
Mười bảy  
23. Ông Thánh A-lê-xù 76
Mười tám  
24. Bà Thánh Sinh-phô-rô-sa cùng bảy con tử vì đạo 84
Mười chín  
25. Bà Thánh Giuta cùng bà Thánh Ruphina đồng trinh tử vì đạo 86
Hai mươi  
26. Bà Thánh Mát-ga-ri-ta đồng trinh tử vì đạo 88
Hai mươi mốt  
27. Bà Thánh Phariside đồng trinh 91
Hai mươi hai  
28. Bà Thánh Ma-da-lê-na 92
Hai mươi ba  
29. Ông Thánh Apholinare ví vồ tử vì đạo 107
Hai mươi bốn  
30. Bà Thánh Kirixitina đồng trinh tử vì đạo 110
Hai mươi lăm  
31. Ông Thánh Giacobe tiền 114
32. Ông Thánh Kirixitina đồng trinh tử vì đạo 119
Hai mươi sáu  
33. Bà Thánh Anna, mẹ Đức Bà  122
Hai mươi bảy  
34. Ông Thánh Phantaleong tử vì đạo 125
Hai mươi tám  
35. Ông Thánh Nasario cùng ông Thánh Siso tử vì đạo 129
Hai mươi chín  
36. Bà Thánh Mátta 133
37. Ông Thánh Xemphitrisio 135
Ba mươi  
38. Ông Thánh Aton cùng ông Thánh Senniên 137
Ba mươi môt  
39. Ông Thánh Inaxu lập dòng 139
Chú Thích 145
Phần Chữ Nôm  
Các truyện thánh 286
Danh sách các thánh kính trong tháng bảy 287
Mục lục chung 291