Sách dạy tập đi đàng nhân đức lọn lành. Quyển I & II
Tác giả: Alphonse Rodriguez, SJ
Ký hiệu tác giả: ROD
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S10
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002036
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 538
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002237
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 538
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích