Các Thánh truyện. Tháng chín
Tác giả: Giêrônimô Maiorica, SJ
Ký hiệu tác giả: MAI
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S40
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002019
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 300
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mồng Một  
1. Ông Thánh Giele tu hành truyện 7
Mồng Hai  
2. Bà Thánh Tiêudola truyện 11
Mồng Ba  
3. Bà Thánh Sêraphia đồng trinh tử vì đạo 19
Mồng Bốn  
4. Ông Thánh Masilo tử vì đạo 20
Mồng Năm  
5. Ông Thánh Yêuroxio tử vì đạo 21
Mồng Sáu  
6. Ông Thánh Ilaotirio tu hành truyện 23
7. Ông Thánh Antonino vít vồ truyện 24
Mồng Bảy  
8. Ông Thánh Vôsio vít vồ truyện 29
Mồng Tám  
9. Sinh nhật Đức Bà 30
10. Ông Thánh Aleong truyện 35
Mồng Chín  
11. Ông Thánh Cốtgonio tử vì đạo truyện 41
Mồng Mười  
12. Ông Thánh Niculao tu hành truyện 43
Mười Một  
13. Ông Thánh Phôroto, cùng ông Thánh Giasinhto truyện 45
Mười Hai  
14. Ông Thánh Giuvansio vít vồ truyện 48
15. Ông Thánh Giuse Giacop truyện 49
Mười Ba  
16. Ông Thánh Maorilio vít vồ 62
Mười Bốn  
17. Kính lễ Câu rút 65
Mười Lăm  
18. Ông Thánh Nicomide tử vì đạo 68
19. Ông Thánh Asico cùng bà Thánh Vitoria tử vì đạo 70
Mười Sáu  
20. Ông Thánh Conerio Pha pha tử vì đạo 73
21. Ông Thánh Siphiriong vít vồ tử vì đạo truyện 75
22. Bà Thánh Yêuphemiano đồng trinh tử vì đạo truyện 78
Mười Bảy  
23. Lễ năm dấu ông Thánh Chico 82
Mười Tám  
24. Ông Thánh Phêriolo tử vì đạo truyện 84
25. Bà Thánh Masiliense đồng trinh tử vì đạo truyện 85
26. Ông Thánh Giao truyện 87
Hai Mươi  
27. Ông Thánh Yêutakio truyện 90
Hai Mươi Mốt  
28. Ông Thánh Máttheu truyện 96
Hai Mươi Hai  
29. Ông Thánh Maorisio truyện 101
Hai Mươi Ba  
30. Ông Thánh Lino Pha pha tử vì đạo 104
31. Bà Thánh Ticala truyện 105
Hai Mươi Bốn  
32. Ông Thánh Phanosio tử vì đạo 108
33. Ông Thánh Ghêregorio vít vồ Tôtôn truyện 110
Hai Mươi Lăm  
34. Bà Thánh Giutina truyện 113
Hai Mươi Bảy  
35. Ông Thánh Côsimo cùng ông Thánh Damiong truyện 116
Hai Mươi Tám  
36. Ông Thánh Viênchilao truyện 120
Hai Mươi Chín  
37. Hôm nay là lễ Đức Thánh Mighe 128
Ba Mươi  
38. Ông Thánh Giêronimo truyện 133