Các Thánh truyện. Tháng mười hai
Tác giả: Giêrônimô Maiorica, SJ
Ký hiệu tác giả: MAI
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S54
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002028
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 330
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002029
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 330
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mồng Một  
1. Ông Thánh Acasio cùng các bạn tử vì đạo 7
Mồng Hai  
2. Ông Thánh Phanchico Xavie 10
Mồng Ba  
3. Bà Thánh Phabibiana đồng trinh tử vì đạo 17
4. Ông Thánh Birino Vít vồ truyện 20
Mồng Bốn  
5. Bà Thánh Babara truyện 20
Mồng Năm  
6. Ông Thánh Saba tu hành truyện 28
Mồng Sáu  
7. Ông Thánh Niculao truyện 35
Mồng Bảy  
8. Ông Thánh Amlosio truyện 45
Mồng Tám  
9. Đức Bà sạch tội Adong 57
Mồng Chín  
10. Bà Thánh Lăngca đồng trinh tử vì đạo truyện 62
Mồng Mười  
11. Ông Thánh Mikya Pha pha tử vì đạo 64
12. Bà Thánh Ôlaia đồng trinh truyện 65
Mười Một  
13. Ông Thánh Đamaso Pha pha truyện 69
Mười Hai  
14. Ông Thánh Alesanri cùng bạn tử vì đạo 71
15. Ông Thánh Sirilo vít vồ hậu 72
Mười Ba  
16. Bà Thánh Lusia 74
Mười Bốn  
17. Ông Thánh Anilo tu hành truyện 81
Mười Lăm  
18. Bà Thánh Sôphia truyện 83
Mười Sáu  
19. Bà Thánh Abina đồng trinh tử vì đạo truyện 90
Mười Bảy  
20. Ông Thánh Lasaro Vít vồ truyện 92
Mười Tám  
21. Đức Bà trông sinh đẻ Đức Chúa Giêsu 93
22. Bà Thánh Viniphida đồng trinh tử vì đạo truyện 94
Mười Chín  
23. Ông Thánh Nêdasio tử vì đạo  96
24. Ông Thánh Mátco tu hành 97
Hai Mươi  
25. Bà Thánh Anatasia truyện 102
Hai Mươi Mốt  
26. Ông Thánh Tume truyện 109
Hai Mươi Hai  
27. Ông Thánh Phiriong Vít vồ truyện 116
Hai Mươi Ba  
28. Ông Thánh Sivulo truyện 119
29. Bà Thánh Vitoria đồng trinh tử vì đạo truyện 122
Hai Mươi Bốn 122
30. Bà Thánh Irita đồng trinh truyện 123
Hai Mươi Lăm  
31. Con Đức Chúa Trời ra đời 125
Hai Mươi Sáu  
32. Ông Thánh Tê Vọng 135
Hai Mươi Bảy  
33. Ông Thánh Giuong truyện 139
Hai Mươi Tám  
34. Lễ các Thánh Innosente 148
Hai Mươi Chín  
35. Ông Thánh Tomaso vít vồ tử đạo 150
Ba Mươi  
36. Bà Thánh Ôsita đồng trinh tử vì đạo truyện 154
Ba Mươi Mốt  
37. Ông Thánh Silivete Pha pha 156