Các Thánh truyện. Tháng hai
Tác giả: Giêrônimô Maiorica, SJ
Ký hiệu tác giả: MAI
DDC: 275.970 5 - Ấn phẩm định kỳ Giáo hội Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S13
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002007
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 349
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002241
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 349
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích